Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok

Podľa právneho stavu k 22. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 36/2022).

Cena s DPH
13,80 €
Cena bez DPH
11,50 €
EAN kód
8584113065559
Rok vydania
2022
Počet strán
136
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok

Podľa právneho stavu k 22. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 36/2022).

Úplné znenia zákona
č. 161/2015 Z. z.
CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK 


Po zmene zákonmi č. 338/2022 Z. z.:

 • Zmeny sa sústredia najmä na úkon odňatia maloletého dieťa rodičovi, prípadne inej osobe. Zámerom zmien v Civilnom mimosporovom poriadku je najmä:
  • upraviť spôsob prideľovania vecí v poručenskej agende s cieľom mať jedného poručenského sudcu na všetky konania, ktoré sa týkajú toho istého maloletého dieťaťa alebo jeho súrodencov,
  • odstrániť výkladové nejasnosti a z toho prameniace nejednotné postupy v aplikačnej praxi v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých a v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých,
  • ustanoviť obligatórnosť pojednávania v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých,
  • upraviť, aby sa výkon rozhodnutia, ktorým sa priznáva právo na styk s maloletým po obmedzený čas, uskutočňoval v prítomnosti sudcu,
  • exaktnou úpravou zamedziť aplikovaniu takých postupov súdu, kedy sa vo vykonávacom konaní nekoná a vyčkáva sa na rozhodnutie v prebiehajúcom konaní o zmene exekučného titulu,
  • upresniť úpravu nariaďovania neodkladných opatrení vo veciach maloletých a odstrániť tak nedostatky, ktoré boli vysledované v aplikačnej praxi súdov, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Generálnej prokuratúry SR.

 

Úplné znenie zákona
č. 162/2015 Z. z.
SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK 

Po zmene zákonmi č. 375/2022 Z. z.:

 • Súčasťou reformy justície schválenej parlamentom koncom roka 2020 je aj presun agendy súdnej kontroly volieb do orgánov územnej samosprávy. Táto agenda patrila do 31. júla 2021 do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky a od 1. augusta 2021 prešla do právomoci Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, avšak bez toho, aby mal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky k dispozícii potrebné nástroje a mechanizmy na efektívne rozhodovanie v tejto agende bez prieťahov. Keďže voľby do orgánov územnej samosprávy boli vyhlásené na 31. októbra 2022, bolo nevyhnutné upraviť Správny súdny poriadok spôsobom, akým bolo v minulosti upravené konanie v tejto agende pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.