Zákonník práce, Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Podľa právneho stavu k 15. 12. 2021 (Úplné znenia zákonov 36/2021).

Cena s DPH
10,92 €
Cena bez DPH
9,10 €
EAN kód
8584113064781
Rok vydania
2021
Počet strán
120
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákonník práce, Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Podľa právneho stavu k 15. 12. 2021 (Úplné znenia zákonov 36/2021).

Úplné znenie zákona
č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce

Po zmene zákonom č. 215/2021 Z. z.:

  • Ustanovuje sa právo zamestnávateľa vykonať zrážku mzdy, ak ide vrátenie náhrady mzdy alebo jej časti, na ktorú zamestnancovi nevznikol nárok.
  • Ustanovuje postup zamestnávateľa, ktorý chce v rámci prekážok v práci na strane zamestnávateľa využiť systém podpory v čase skrátenej práce. Bude sa vyžadovať dohoda so zástupcami zamestnancov, ak u zamestnávateľa pôsobia, alebo s konkrétnym zamestnancom.
  • Rozhodca bude môcť v prípade, ak zástupcovia zamestnancov nesúhlasili s podaním žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce, tento spor rozhodnúť. Zamestnávateľ môže požiadať o určenie rozhodcu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Určujú sa právomoci rozhodcu, spôsob komunikácie a odmena pre rozhodcu.

Po zmene zákonom č. 407/2021 Z. z.:

  • Novela zjednocuje pravidlá pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy v rámci Európskej únie. Určuje, že medzinárodná doprava v tranzite cez územie členského štátu nepredstavuje vysielanie a tiež, ktoré dopravné činnosti majú výnimku z podmienok vysielania, a to najmä v súvislosti s bilaterálnymi prepravami medzi členskými štátmi Európskej únie.

Po zmene zákonom č. 412/2021 Z. z.:

  • Zákon, ktorý mení a dopĺňa niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, dočasne podmieňuje vstup na pracovisko v čase účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Úplné znenie zákona
č. 462/2003 Z. z.
o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 

Po zmene zákonom č. 215/2021 Z. z.:

  • Novela súvisí so zrušením osobitnej skupiny dlhodobo nezamestnaných zamestnancov, ktorí aj keď neboli povinne nemocensky poistení, zamestnávateľ im v prípade pracovnej neschopnosti poskytoval náhradu príjmu počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti.

Po zmene zákonom č. 412/2021 Z. z.:

  • Dopĺňa do zákona prechodné opatrenie týkajúce sa uplatňovania si náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karantény.