Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Akcia -20%

Podľa právneho stavu k 28. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 37/2022).

Ušetríte
20% = 2,76 €
Cena s DPH
13,80 € 11,04 €
Cena bez DPH
11,50 € 9,20 €
EAN kód
8584113065573
Rok vydania
2022
Počet strán
136
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Podľa právneho stavu k 28. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 37/2022).

Úplné znenie zákona
č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Po zmene zákonom č. 232/2022 Z. z.:

  • V súvislosti s poskytovaním príspevku podľa zákona o financovaní voľného času dieťaťa je jednou z oprávnených osôb tohto príspevku na financovanie príspevku aj centrum pre deti a rodiny. Novela upravuje povinnosti/úlohy centra pre deti a rodiny, a to vrátane úpravy na nevyhnutné poskytnutie údajov o dieťati v rozsahu stanovenom zákonom.
 

Po zmene zákonom č. 345/2022 Z. z.:

  • Zmena súvisí s novou pôsobnosťou ministerstva, t. j. pôsobnosťou vykonávať inšpekciu v sociálnych veciach, vrátane inšpekcie v oblasti výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
  • Upravuje aj niektoré náležitosti zániku a zrušenia akreditácie, ktoré sú zakotvené v ustanovení § 84 a § 85 zákona č. 305/2005 Z. z.
 

Po zmene zákonom č. 376/2022 Z. z.:

  • Spresňuje, resp. rozširuje tituly užívania nehnuteľnosti v súvislosti s vymedzením profesionálnej náhradnej rodiny ako organizačnej súčasti centra tak, aby mohla byť lokalizovaná nielen v byte/dome, ktorý poskytne centrum alebo ktorého je profesionálny náhradný rodič vlastníkom alebo spoluvlastníkom resp. nájomcom/ alebo spolunájomcom, ale aj v byte/dome, ktorý má profesionálny náhradný rodič právo užívať na základe zmluvy o výpožičke alebo ku ktorému má profesionálny náhradný rodič právo osobného užívania.
  • Keďže predpoklady na výkon práce profesionálnych náhradných rodičov vrátane predpokladu bezúhonnosti budú komplexne upravené v zákone o profesionálnych náhradných rodičoch, upravujú sa podmienky akreditácie tak, aby u týchto zamestnancov akreditovaných subjektov nebol predpoklad bezúhonnosti overovaný dvakrát.
  •  Okrem plnenia predpokladu psychickej spôsobilosti zamestnanca, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, je potrebné naplniť aj predpoklad bezúhonnosti profesionálneho náhradného rodiča, jeho/jej manžela/manželky a ďalších osôb žijúcich s ním v domácnosti.

 

Úplné znenie vyhlášky
č. 103/2018 Z. z.
z 20. marca 2018, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Po zmene vyhláškou č. 386/2022 Z. z.:

  • Dopĺňa uhrádzanie nákladov aj o výdavky na dieťa a mladistvého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine na prostriedky na zabezpečenie prepravy dieťaťa alebo profesionálneho náhradného rodiča súvisiacej so starostlivosťou o dieťa, ak to vyplýva z individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa.
  • Dopĺňa § 18 odsekom 9, ktorý od 1. 1. 2023 určuje sumu finančných prostriedkov, ktoré centrum poskytuje podľa § 52 ods. 3 písm. c) zákona, t. j. sumu zvýšených výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého, ak je nezaopatreným dieťaťom, ak im profesionálny náhradný rodič počas svojej dovolenky poskytuje starostlivosť; miesto a doba určenia dovolenky má byť súčasťou plánu sociálnej práce v individuálnom pláne rozvoja osobnosti dieťaťa.