• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon o inšpekcii práce, Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon o inšpekcii práce, Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Akcia -20%

Podľa právneho stavu k 30. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 38/2022).

Ušetríte
20% = 2,16 €
Cena s DPH
10,62 € 8,46 €
Cena bez DPH
8,85 € 7,05 €
EAN kód
8584113065580
Rok vydania
2022
Počet strán
96
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon o inšpekcii práce, Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Podľa právneho stavu k 30. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 38/2022).

Úplné znenie zákona
č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Po zmene zákonom č. 114/2022 Z. z.:

 • Opakované oboznamovania zamestnancov s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa upravuje na tri roky.
 • Dochádza k úprave minimálnej lehoty päť pracovných dní zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť, aby sa mohli oboznámiť s podkladmi a mali dostatočný čas na vyjadrenie sa.
 • Nová úprava umožňujúca FO udržať si odbornú spôsobilosť aj v prípade, ak lehota piatich rokov uplynie v čase dočasnej práceneschopnosti zamestnanca.
 • Zlúčenie odbornej spôsobilosti autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostného technika. V prípade, že odborne spôsobilé osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie bezpečnostného technika osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, nepožiadajú Národný inšpektorát práce o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia bezpečnostného technika do konca navrhovaného prechodného obdobia (31.12.2024), takéto osvedčenie o odbornej spôsobilosti stratí platnosť.

 

Úplné znenie zákona
č. 125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce

Po zmene zákonom č. 310/2021 Z. z., č. 113/2022 Z. z. a č. 114/2022 Z. z.:

 • Od roku 2024 sa ustanovuje povinnosť Národnému inšpektorátu práce poskytnúť na žiadosť orgánu verejnej moci v elektronickej podobe údaje o tom, že ku dňu požiadania nebolo zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom.
 • Pre označenie generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce sa zavádza legislatívna skratka generálny riaditeľ.
 • Upravuje sa moment zápisu do centrálneho verejne prístupného zoznamu osôb, ktoré v predchádzajúcich piatich rokoch porušili zákaz nelegálneho zamestnávania.
 • Namiesto funkcie „hlavný inšpektor práce“ sa zavádza manažérska funkcia „riaditeľ inšpektorátu práce“ bez povinnosti mať odbornú spôsobilosť inšpektora práce, ale so zachovaním povinnosti päťročnej odbornej praxe v oblasti BOZP, inšpekcie práce alebo pracovného práva.

 

Úplné znenie zákona
č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Po zmene zákonom č. 112/2022 Z. z.:

 • Rozšírenie výnimky z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú najviac 2, ktorí sú FO a ktorí sú medzi sebou v príbuzenskom vzťahu v priamom rade, manželmi alebo súrodencami, a na ich príbuzných v priamom rade, ak títo príbuzní sú dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov alebo sú žiakmi alebo študentmi do 26 rokov veku.