Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Podľa právneho stavu k 29. 1. 2023 (Úplné znenia zákonov 4/2023).

Cena s DPH
8,64 €
Cena bez DPH
7,20 €
EAN kód
8584113065702
Rok vydania
2023
Počet strán
64
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Podľa právneho stavu k 29. 1. 2023 (Úplné znenia zákonov 4/2023).

Úplné znenie zákona
č. 112/2018 Z. z.
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch


Po zmene zákonom č. 113/2022 Z. z.:

  • Zmenou ide o precizáciu ustanovenia v nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

Po zmene zákonom č. 488/2022 Z. z.:

  • Vzhľadom na skutočnosť, že zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a sociálna ekonomika ako celok riešia množstvo spoločenských problémov, akými sú napríklad nezamestnanosť a sociálne vyčlenenie, prístup k bývaniu, vzdelaniu alebo iným verejným službám, presun príspevkov podľa § 53f a 53g zo zákona o službách zamestnanosti do zákona č. 112/2018 Z. z. dotvára celistvosť daného sektora a zákona.
  • Upravuje sa kompetencia ústredia práce vo vzťahu k úradom práce pri poskytovaní umiestňovacieho príspevku a vyrovnávacieho príspevku.

Po zmene zákonom č. 494/2022 Z. z.:

  • Cieľom zákona na základe doterajšej aplikačnej praxe je posilniť a podporiť na Slovensku priaznivé prostredie pre rozvoj sociálnej ekonomiky, teda produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, organizovaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech (či už prostredníctvom netrhovej činnosti, alebo prostredníctvom sociálneho podnikania).
  • Právna forma má vniesť do tejto oblasti poriadok v zmysle ustálenia pojmov a regulácie, odstrániť prekážky, ktoré rozvoju a posilneniu sociálnej ekonomiky bránia, ako aj dotvoriť systém podpory pre podniky sociálnej ekonomiky, ktorý bude spoločensky prijateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci.