Zákon o štátnej službe (2022)

Podľa právneho stavu k 17. 1. 2022 (Úplné znenia zákonov 5/2022).

Cena s DPH
11,34 €
Cena bez DPH
9,45 €
EAN kód
8584113064859
Rok vydania
2022
Počet strán
104
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o štátnej službe (2022)

Podľa právneho stavu k 17. 1. 2022 (Úplné znenia zákonov 5/2022).

Úplné znenie zákona
č. 55/2017 Z. z.
o štátnej službe

Po zmene zákonom č. 395/2021 Z. z.:

  • Právna úprava zavádza povinnosť pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie. V zákone o štátnej službe sa táto novela prejavuje v úprave spojenej so zrušením úradu pre verejné obstarávanie.
  • Vzhľadom k tomu, že odborný garant bude musieť spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad, ktorým je zloženie skúšky a zápis do zoznamu odborných garantov, bude zodpovednou osobou za vymedzené činnosti vo verejnom obstarávaní priamo zo zákona a bude sa od neho vyžadovať osobitná úroveň odbornosti a kontinuálneho vzdelávania, zvyšuje sa mu platová tarifa.

Po zmene zákonom č. 453/2021 Z. z.:

  • Predmetom zákona je posilnenie právomocí generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom, s kontrolnou právomocou štatutárneho orgánu a štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii.

Po zmene zákonom č. 485/2021 Z. z.:

  • V programovom vyhlásení na roky 2021 až 2024 sa vláda SR zaviazala zjednotiť posudkovú činnosť, resp. vytvoriť jednotný systém posudkovej činnosti. Z tohto dôvodu sa navrhuje dočasné vylúčenie pôsobenia tzv. vekového cenzu voči dotknutej skupine štátnych zamestnancov. Novela vychádza z toho, že podľa súčasného znenia zákona o štátnej službe by sa v decembri 2021 u vekového cenzu musel ukončiť štátnozamestnanecký pomer s viac ako 25 % posudkovými lekármi, ktorým už bol štátnozamestnanecký pomer predĺžený podľa súčasnej právnej úpravy o tri roky po 65. roku veku. Keďže je v súčasnosti zložité zabezpečiť posudkových lekárov, umožňuje sa opätovne predĺžiť štátnozamestnanecký pomer posudkovým lekárom, ktorým by inak skončil štátnozamestnanecký pomer k 31. 12. 2021, a to najviac do 31. decembra 2024.