Exekučný poriadok, Disciplinárny súdny poriadok

Podľa právneho stavu k 15. 1. 2022 (Úplné znenia zákonov 6/2022).

Cena s DPH
11,77 €
Cena bez DPH
9,81 €
EAN kód
8584113064866
Rok vydania
2022
Počet strán
112
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Exekučný poriadok, Disciplinárny súdny poriadok

Podľa právneho stavu k 15. 1. 2022 (Úplné znenia zákonov 6/2022).

Úplné znenie zákona
č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Po zmene zákonom č. 432/2021 Z. z.:

  • Úprava znenia paragrafov ohľadom disciplinárneho konania, ktoré budú podliehať disciplinárnej právomoci najvyššieho správneho súdu.
  • Nové paragrafy § 222b a § 222c „ Zánik disciplinárnej zodpovednosti“.

Zákon
č. 432/2001 Z. z.
o disciplinárnom poriadku najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) 

  • Zákon upravuje zloženie disciplinárneho senátu, zákonného sudcu a podmienky faktického fungovania a rozhodovania disciplinárneho senátu ako celku.
  • Každý disciplinárny senát sa bude skladať z piatich členov; o vine alebo nevine bude riadne rozhodnuté, disciplinárny senát rozhodne o merite veci.
  • Zavedenie a definícia pojmov: predseda disciplinárneho senátu, sudca disciplinárneho senátu, prísediaci...
  • Jednoznačné určenie momentu začatia disciplinárneho konania.
  • Právna úprava dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu sa rozdelí na hmotnoprávnu časť, ktorá zostáva naďalej v zákone o sudcoch a na procesnú časť, ktorá sa formálne vypúšťa zo zákona o sudcoch a prenáša sa do disciplinárneho poriadku.
  • Ako súčasť právnej úpravy zostáva zachované právo dotknutého sudcu opakovane sa dožadovať zrušenia dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu.
  • Zavedeniu osobitného režimu doručovania vo vzťahu k Trestnému poriadku.
  • Prechodné ustanovenia riešia kolízie novej úpravy disciplinárnych konaní a pôvodnej právnej úpravy z hľadiska disciplinárnych konaní, ktoré budú prebiehať ku dňu účinnosti zákona.