Zákon o sociálnych službách (2022)

Podľa právneho stavu k 25. 1. 2022 (Úplné znenia zákonov 7/2022).

Cena s DPH
17,64 €
Cena bez DPH
14,70 €
EAN kód
8584113064897
Rok vydania
2022
Počet strán
176
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Zákon o sociálnych službách (2022)

Podľa právneho stavu k 25. 1. 2022 (Úplné znenia zákonov 7/2022).

Úplné znenie zákona
č. 448/2008 Z. z.
O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH


Po zmene zákonom č. 484/2021 Z. z.:

  • Ustanovuje sa povinnosť poskytovateľa sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou formou spolupracovať s centrom pre deti a rodiny pri prechode mladého dospelého so zdravotným postihnutím z tohto pobytového zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí do pobytového zariadenia sociálnych služieb.
  • Zavedenie povinnosti pre neverejných a verejných poskytovateľov sociálnej služby, ak sú právnickou osobou založenou obcou alebo vyšším územným celkom, viesť vo svojom účtovníctve oddelene príjmy a výdavky spojené s poskytovaním sociálnej služby v členení podľa druhu a formy sociálnej služby.
  • Definuje sa spôsob určenia miesta poskytovania sociálnej služby, v ktorého územnom obvode sa má sociálna služba poskytovať.
  • Zavádza sa posudzovanie kapacity zariadenia na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pri podaní žiadosti o poskytnutie tohto finančného príspevku.
  • Ustanovuje sa povinnosť poskytovateľa sociálnej služby preukazovať súlad poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom príslušnej obce doručením písomného vyjadrenia.
  • Nová príloha č. 4a.

Redakčná poznámka:
V danom zákone sa stretli 3 novely s účinnosťou od 1. 1. 2022. Zákon č. 280/2019 Z. z., zákon č. 352/2020 Z. z. a posledná zapracovaná novela zákona č. 484/2021. Dve novely zapracovane v odložených účinnostiach sú zvýraznené len kurzívou bez rastrov; nové znenie je zvýraznené ako obyčajne. Body v odložených účinnostiach nestihli nadobudnúť svoju účinnosť. Dané riešenie vidno v § 81, § 95, § 101, § 102, § 105a, § 105b a § 110ap