• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, obecnom zriadení, štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podmienkach výkonu volebného práva

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, obecnom zriadení, štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podmienkach výkonu volebného práva

Podľa právneho stavu k 2. 2. 2022 (Úplné znenia zákonov 9/2022).

Cena s DPH
23,33 €
Cena bez DPH
19,44 €
EAN kód
8584113064910
Rok vydania
2022
Počet strán
240
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, obecnom zriadení, štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podmienkach výkonu volebného práva

Podľa právneho stavu k 2. 2. 2022 (Úplné znenia zákonov 9/2022).

Úplné znenie zákona
č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Po zmene zákonom č. 310/2021 Z. z.:

 • Novelou sa mení ustanovenie § 8a ods. 5 a 6 v súvislosti so žiadosťou o dotáciu.

 

Po zmene zákonom č. 368/2021 Z. z.:

 • Dopĺňa sa nový § 20b, ktorý upravuje rozpočtový charakter prostriedkov mechanizmu. Ďalšou zmenou ide o rozšírenie legálnej definície verejných prostriedkov a v ďalšom bode novely o legislatívno-technickú úpravu.

 

Po zmene zákonom č. 503/2021 Z. z.:

 • Do § 26 ods. 7 sa vkladá veta, ktorá znie: Rozpočtová organizácia, ktorou je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, môže vstupovať do úverových a pôžičkových vzťahov, ak koná podľa osobitného predpisu.37aa)

 

Úplné znenie zákona
č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení

Po zmene zákonom č. 488/2021 Z. z.:

 • Umožňuje sa obecnému zastupiteľstvu zriadiť nové orgány obce, a to obecný mládežnícky parlament a radu seniorov. Podrobnosti o fungovaní, zložení, členoch a ich odmeňovaní, právomociach a úlohách obecného mládežníckeho parlamentu a rade seniorov upraví obecné zastupiteľstvo.

 

Po zmene zákonom č. 512/2021 Z. z.:

 • V ustanovení § 14 ods. 2 sa slová „poslancov bez politickej príslušnosti“ nahrádzajú slovami „nezávislých poslancov“.


Úplné znenie zákona
č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

Po zmene zákonom č. 488/2021 Z. z.: 

 • Dopĺňa sa legislatívna úprava školského parlamentu ako orgánu reprezentujúceho žiakov školy. Zákon definuje jeho postavenie, vznik, počet členov, priebeh volieb, štatút a demonštratívny výpočet kompetencií.
 • Zavádza sa, aby sa súčasné žiacke školské rady zrušili, vzhľadom na to, že žiacke školské rady budú po novom školské parlamenty.

 

Po zmene zákonom č. 507/2021 Z. z.:

 • Cieľom zákona je zmena financovania súkromných škôl a školských zariadení a cirkevných škôl a školských zariadení tak, aby sa odstránilo nerovné postavenie zriaďovateľov týchto škôl v porovnaní so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, ak ide o prerozdeľovanie podielových daní.

 

Úplné znenie zákona
č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva

Po zmene zákonom č. 512/2021 Z. z.:

 • V roku 2022 sa prvýkrát uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v jeden deň. Prijatá právna úprava vychádza v ústrety voličom, ktorí sa tak v rovnaký deň a v rovnakom čase budú môcť zúčastniť oboch volieb do orgánov územnej samosprávy.