Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

Podľa právneho stavu k 13. 3. 2021 (Úplné znenia zákonov 9/2021).

Cena s DPH
10,75 €
Cena bez DPH
8,96 €
EAN kód
8584113064170
Rok vydania
2021
Počet strán
128
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

Podľa právneho stavu k 13. 3. 2021 (Úplné znenia zákonov 9/2021).

Úplné znenie zákona
č. 523/2004 Z. z.
O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH VEREJNEJ SPRÁVY

Po zmene zákonom č. 134/2020 Z. z.:

  • V § 9 ods. 7 sa zavádza, že výšku výdavkov v kapitole Úradu vlády SR rozpočtovaných na zabezpečenie plnenia úloh v pôsobnosti podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, schvaľuje národná rada zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok ako záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu.


Po zmene zákonom č. 360/2020 Z. z.:

  • Zákonom sa zabezpečuje, aby sa prognózy Výboru pre daňové prognózy v plnej miere preberali do návrhu rozpočtu verejnej správy, a to vypustením možnosti, aby návrh rozpočtu verejnej správy obsahoval daňové a odvodové príjmy štátneho rozpočtu, ktoré neboli obsiahnuté v prognóze Výboru pre daňové prognózy.
  • Upravujú sa jednotné pravidlá a podmienky poskytovania návratných finančných výpomocí zo štátnych finančných aktív, na základe ktorých návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív bude možné poskytnúť obciam, VÚC a iným právnickým osobám, a to len po predchádzajúcom súhlase vlády SR.
  • Ďalšia zmena reaguje aj na potreby aplikačnej praxe, ako napríklad doplnenie desaťročnej objektívnej lehoty na uloženie odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, zvýšenie pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona, úprava postupov pri vypracovaní a hodnotení štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie.

Po zmene zákonom č. 423/2020 Z. z.:

  • Po vzore Kancelárie Najvyššieho súdu SR sa zavádza, aby aj rozpočet Kancelárie Najvyššieho správneho súdu SR tvoril samostatnú kapitolu na účely štátneho rozpočtu.
  • V § 9 ods. 5 sa zohľadňuje zriadenie kapitoly Kancelárie Najvyššieho správneho súdu SR. Vzhľadom na rozsah vykonávaných zmien je naformulované ustanovenie nanovo.

 

Zákon
č. 180/2014 Z. z.
O PODMIENKACH VÝKONU VOLEBNÉHO PRÁVA

Po zmene zákonom č. 423/2020 Z. z.:

  • Podľa doterajšieho znenia § 13 ods. 1 a 2 predseda najvyššieho súdu nominoval do Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán jedného člena. Zavádza sa preniesť túto pôsobnosť na predsedu najvyššieho správneho súdu, a to s ohľadom na prenesenie časti právomoci konať vo volebných veciach na najvyšší správny súd.
  • Podľa súčasne navrhovaných ústavných zmien dochádza k presunu právomoci rozhodovať o ústavnosti a zákonnosti volieb, ktorými sú voľby do orgánov územnej samosprávy miesto ústavného súdu na najvyšší správny súd.