Cestný zákon, Zákon o cestnej premávke, Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Akcia

podľa právneho stavu k 1. 6. 2018 (Úplné znenia zákonov 24/2018).

Cena s DPH
6,02 € 15,72 €
Cena bez DPH
5,02 € 13,10 €
Rok vydania
2018
Počet strán
316
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Cestný zákon, Zákon o cestnej premávke, Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

podľa právneho stavu k 1. 6. 2018 (Úplné znenia zákonov 24/2018).
Úplné znenie zákona
č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon)


Po zmene zákonom č. 106/2018 Z. z.:
 • Odstraňuje sa dvojaké pojmové označenie osobitného typu pozemnej komunikácie a zavádza sa
  jednotné pomenovanie „rýchlostná cesta“. V súvislosti s rozvojom cyklistickej dopravy a budovaním
  cyklotrás na území obcí je potrebné upraviť vlastníctvo nemotorových miestnych komunikácií, ktorými
  sa rozumejú predovšetkým cyklotrasy a chodníky. Súčasné znenie § 8 cestného zákona bolo rozdelené
  medzi § 8, § 8a a § 8b a navyše boli doplnené požiadavky vyplývajúce zo smernice (ES)
  č. 96/53, týkajúce sa kontroly rozmerov a hmotností vozidiel. Vypúšťa sa povinnosť, že závady
  v schodnosti priechodov pre chodcov na prejazdných úsekoch ciest cez obce sú povinní odstraňovať
  správcovia miestnych komunikácií. Tiež sa vypúšťa povinnosť, že závady v schodnosti chodníkov priľahlých
  k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo
  miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia
  nehnuteľností.


Úplné znenie zákona
č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke


Po zmene zákonom č. 106/2018 Z. z.:
 • Novelou zákona sa zavádza kontrola pri preprave nákladu. Zákon sa dopĺňa o informácie z evidencie
  dopravných nehôd, ktoré sa poskytujú okresnému úradu. V rámci transpozície smernice (EÚ)
  č. 2014/46 sa ustanovuje, že v evidencii vozidiel sa vedú aj údaje uvádzané v osvedčení o zhode
  COC. Dopĺňa sa, že v evidencii vozidiel sa vedú aj údaje potrebné pre podávanie správ Európskej
  komisii podľa osobitných predpisov. Ustanovuje sa dlhšia 30- dňová lehota na prihlásenie nového
  vozidla do evidencie a oznamovanie zmien v evidencii. Dopĺňa sa spôsob prihlasovania vozidiel
  do evidencie vozidiel, ktoré boli prihlásené v osobitných evidenciách vozidiel príslušných orgánov.
  V súvislosti s transpozíciou smernice (EÚ) č. 2014/46 je potrebné uviesť, že prevod držby vozidla
  je možné vykonať aj pri pozastavení prevádzky vozidla.


Úplné znenie zákona
č. 106/2018 Z. z.
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Ministerstvo sa rozhodlo vypracovať úplne nový zákon o prevádzke vozidiel najmä z troch dôvodov:
 1. nové predpisy o schvaľovaní
 2. dohľad nad trhom,
 3. balíček opatrení Európskej únie v súvislosti s kontrolami technického stavu vozidiel.


Pripravujeme:
Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch