Dane a účtovníctvo 4/2024

Marcové vydanie DaÚ obsahuje veľký prehľad zmien od 1. 1. 2024. Prejdeme si obsah konsolidačného balíčka, ale aj iných noviel daňových zákonov, predstavíme úpravy v postupoch pre jednoduché účtovníctvo, vysvetlíme princípy druhej šance pri uložení pokuty za osobitné správne delikty. K daňovým priznaniam prinášame rozsiahly príspevok o pripočítateľných položkách u právnických osôb. A miesto sme našli aj na zaujímavé témy z oblasti DPH – ako pokuty, poplatky, kompenzácie vstupujú do základu dane alebo ako sa posudzuje existencia prevádzkarne v niektorých špecifických prípadoch. Využite našu skratku k užitočnému prehľadu informácií, ktoré sa vám v tomto roku zídu.

Cena s DPH
22,74 €
Cena bez DPH
18,95 €
ISBN
858-41-1306-652-5
Rok vydania
2024
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Dane a účtovníctvo 4/2024

Marcové vydanie DaÚ obsahuje veľký prehľad zmien od 1. 1. 2024. Prejdeme si obsah konsolidačného balíčka, ale aj iných noviel daňových zákonov, predstavíme úpravy v postupoch pre jednoduché účtovníctvo, vysvetlíme princípy druhej šance pri uložení pokuty za osobitné správne delikty. K daňovým priznaniam prinášame rozsiahly príspevok o pripočítateľných položkách u právnických osôb. A miesto sme našli aj na zaujímavé témy z oblasti DPH – ako pokuty, poplatky, kompenzácie vstupujú do základu dane alebo ako sa posudzuje existencia prevádzkarne v niektorých špecifických prípadoch. Využite našu skratku k užitočnému prehľadu informácií, ktoré sa vám v tomto roku zídu.

OBSAH

Daň z príjmov

 • Legislatívne zmeny v oblasti daní účinné od 1. 1. 2024 (Ing. Katarína Jašurková)
  Začiatkom roka 2024 nadobudne účinnosť viacero právnych predpisov. Niektoré z nich boli schválené už dávnejšie, preto si ich pripomenieme. Najväčšie zmeny pre tento rok však priniesol tzv. konsolidačný balíček – zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Účinnosť schváleného zákona je od 1. 1. 2024. Je to pomerne rozsiahly dokument a ovplyvňuje množstvo právnych predpisov. Okrem iného mení aj vybrané oblasti dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty, spotrebné dane, správne poplatky atď. V článku si urobíme prehľad v jednotlivých zmenách a vysvetlíme ich aj na príkladoch.
 • Úprava základu dane u právnických osôb o pripočítateľné položky (Ing. Simona Jurišová)
  Záver účtovného obdobia prináša každému podnikateľovi povinnosť uzavrieť rok a vyčísliť výsledok hospodárenia. Účtovný výsledok sa následne musí transformovať na základ dane alebo daňovú stratu. Legislatíva upravuje, ktoré účtovné náklady a výnosy sú zároveň aj daňovo uznateľnými. Ide o pripočítateľné a odpočítateľné položky. V tomto článku sa budeme venovať pripočítateľným položkám, teda položkám, ktoré zvyšujú základ dane. Pri zostavovaní daňového priznania môžu práve tieto riadky spôsobiť problém, poradíme preto, ako ich vyplniť správne.

Jednoduché účtovníctvo

 • Postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva v roku 2024 (Ing. Jana Marková)
  V roku 2024 nadobudli účinnosť ustanovenia opatrenia č. MF/011686/2023-74 týkajúce sa postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva. Zmeny a upresnenia sa týkajú predovšetkým účtovania zálohových jednorazových obalov na nápoje u distribútora a u konečného používateľa, účtovania rozdielov vznikajúcich pri zaokrúhľovaní platieb v hotovosti, zmien súvisiacich s účtovaním elektronických stravovacích kariet či príspevkov na rekreáciu zamestnancov alebo športovú činnosť dieťaťa. Pozrite si náš zrozumiteľný výklad k jednotlivým úpravám.

Daň z pridanej hodnoty

 • Problematika určenia základu dane pri dodaní tovaru a služby (Ing. Zuzana Uríková)
  Odberatelia sa v praxi stretávajú so situáciami, keď sú v postavení platiteľa dane povinní platiť pri dodávke tovaru alebo služieb rôzne sumy. Sú to napr. pokuty, poplatky, kompenzácie a pod. Pričom nie vždy vie subjekt jednoznačne posúdiť, či tieto sumy majú vstupovať do základu dane pre účely DPH alebo nie. Finančná správa evidovala tieto nejasnosti a v roku 2023 sa uskutočnilo 17. zasadnutie komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty, kde bolo riešené zahrnovanie zmluvných pokút a podobných plnení do základu dane. V príspevku sa vraciame k záverom tohto stretnutia a zároveň ho bližšie vysvetľujeme na európskej judikatúre i tuzemských situáciách z praxe.
 • Prevádzkareň a miesto poskytnutia služby na účely DPH (Ing. Jaroslava Betáková)
  Problematika prevádzkarne je riešená vo viacerých rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ. V príspevku uvádzame odpoveď na otázku, či na posúdenie existencie prevádzkarne v inom štáte má vplyv skutočnosť, že poskytovateľ a príjemca služieb sú síce právne nezávislé subjekty, ale patria do tej istej skupiny spoločností; ľudské a technické zdroje patria poskytovateľovi služieb a poskytovateľ sa zmluvne zaväzuje využívať svoje vybavenie a zamestnancov výlučne na poskytovanie služieb; poskytovateľ poskytuje súbor služieb, ktoré sú vedľajšie alebo doplnkové, pričom poskytuje najmä logistickú pomoc.

Správa daní

 • Špecifiká uplatnenia druhej šance pri uložení pokuty za osobitné správne delikty od 1. 1. 2024 (Ing. Božena Jurčíková)
  Druhá šanca pri ukladaní pokút zavedená novelou daňového poriadku od 1. 1. 2024 poskytuje daňovníkom priestor napraviť svoje omyly skôr, ako by boli rovno sankcionovaní. Táto novinka je ústretovým krokom štátu, chce zlepšiť komunikáciu a zároveň pôsobiť edukatívne, resp. preventívne. O tom, na ktoré priestupky sa odpustenie pokuty bude vzťahovať a ako bude vyzerať postup správcu dane, informujeme aj pomocou príkladov.

Vyberáme z vašich otázok

 • Nárok na vrátenie zahraničnej DPH
 • Účtovanie novín a časopisov
 • Zoštátnenie cenných papierov
 • Predaj časti podniku a úprava základu dane o záväzky
 • Prepočet kurzu pri zahraničnej pracovnej ceste
 • Spotrebná daň z elektriny
 • Kompenzačné platby
 • Zaokrúhľovanie preplatenia platby vykonanej zamestnancom
 • Nezdaniteľná časť základu dane u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Predaj vstupov na prehliadku formou kiosku
 • Uplatnenie paušálnych výdavkov