Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive)

Podávanie daňového priznania sa blíži a s ním aj každoročné množstvo otázok spojených s jeho vypĺňaním. Uľahčite si tento proces a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás upozorní na dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva ukáže, ako takéto priznanie vyplniť.

Venovať sa okrem iného bude aj položkám, ktoré vplývajú na výšku základu dane, zostaveniu účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní vás na možné sankcie z nepodania účtovnej závierky. Počas seminára získate celý rad praktických tipov, ako na bezproblémové uzatvorenie účtovného a daňového roka 2019.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Bratislava 21.2.2020 70,00 € 84,00 €

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive)

Podávanie daňového priznania sa blíži a s ním aj každoročné množstvo otázok spojených s jeho vypĺňaním. Uľahčite si tento proces a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás upozorní na dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva ukáže, ako takéto priznanie vyplniť.

Venovať sa okrem iného bude aj položkám, ktoré vplývajú na výšku základu dane, zostaveniu účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní vás na možné sankcie z nepodania účtovnej závierky. Počas seminára získate celý rad praktických tipov, ako na bezproblémové uzatvorenie účtovného a daňového roka 2019.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Pravidlá ukončenia účtovného obdobia (zadefinovanie účtovného obdobia)

 • Uzávierkové účtovné operácie, a to najmä:
  • posúdenie tvorby opravných položiek k majetku a daňový dosah
  • posúdenie tvorby rezerv a daňový dosah
  • nevyfakturované dodávky a daňový dosah
  • kurzové rozdiely precenenia majetku a záväzkov a daňový dosah
  • časové rozlíšenie nákladov a výnosov
  • precenenie obchodných podielov a cenných papierov a vplyv na základ dane
  • skutočnosti, ktoré nastanú v období medzi skončením účtovného obdobia a dňom zostavenia UZ, napr. úhrada pohľadávky, poskytnutie zľavy
 •  Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania, inventarizačné rozdiely a daňový dosah
 •  Povinnosť zostaviť UZ a lehota na jej zostavenie. Komunikácia s daňovým úradom a registrom UZ, opravná UZ
 •  Povinnosť auditu (splnenie podmienok)
 •  Kategorizácia účtovných jednotiek
 •  Sankcie za nesprávnu UZ, resp. nepodanie UZ

Uzavretie daňového roka právnickej osoby (práca s daňovým priznaním)

 •  Zdaňovacie obdobie právnickej osoby aj s úpravou od 1.1.2020
 •  Lehota na podanie daňového priznania a subjekt povinný podať DP
 •  Sankcie na nepodanie DP alebo oneskorené podanie DP, dodatočné DP
 •  Započítanie daňovej licencie z rokov 2016 a 2017

Položky upravujúce základ dane v roku 2019

 • Neuhradené záväzky a porovnanie s rokom 2020, úhrada záväzku, odpis záväzku
 •  Výdavky daňovo uznané po zaplatení aj s porovnaním s rokom 2020
 •  Daňové odpisy verzus účtovné odpisy (prenájom, predaj HM, rovnomerné a zrýchlené odpisovanie, pravidlá uplatňovania prerušovania odpisov)
 •  Zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania, refakturácia nákladov a riziká daňového zákona
 •  Odpis pohľadávok, použitie rezerv a opravných položiek a daňový dosah
 •  Reprezentačné výdavky (posedenia), výdavky na reklamu, podpora predaja a úprava základu dane
 •  Spotreba PHL, paušalizácia a daňový dosah
 •  Škoda a daňový dosah
 •  Obchodovanie medzi závislými osobami a riziká úpravy základu dane v tuzemsku

Preddavky na daň z príjmov pre právnické osoby od 1.1.2020 z daňovej povinnosti roku 2019

 

Darovanie asignačnej dane a nesprávne vyplnenie údajov prijímateľa. Zmeny v oblasti príjemcu

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 


Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 Miesto konania:
8. 1. 2020, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa)
10. 1. 2020, Žilina - Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)
13. 1. 2020, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706 (mapa)
14. 1. 2020, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
15. 1. 2020, Poprad - Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad (mapa)
29. 1. 2020, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa)
4. 2. 2020, Košice – KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice (mapa)
5. 2. 2020, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov (mapa)
10. 2. 2020, Žilina - Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)
13. 2. 2020, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (mapa)
20. 2. 2020, Trnava - Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava (mapa)
21. 2. 2020, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa)