Webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Ročné PROFIvzdelávanie

Potrebujete sa školiť vy alebo vaši zamestnanci viackrát do roka? S ročným predplatným na Profivzdelavanie.sk získate za bezkonkurenčnú cenu prístup k viac ako 150 webinárom z oblasti daní, účtovníctva, miezd, personalistiky, verejnej správy a ostatnej legislatívy. Ak vám nevyhovuje termín webinára, jednoducho si ho pozriete zo záznamu.

Rok vydania:
2021-2023
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

468 € s DPH 390 € bez DPH

+ -

Cash flow – prehľad peňažných tokov 2023

Zdá sa vám riadenie cash flow zložité? Logiku dozaista pochopíte na príkladoch Ing. Ondreja Baláža, ktorý vám pomôže pochopiť skutočné výhody cash flow pre vašu firmu. Na webinári sa naučíte monitorovať všetky peňažné toky, ktoré do vášho podniku prichádzajú alebo odchádzajú. V úvode si osviežime pojmy príjem, výnos, výdavok aj náklad. Ozrejmíme si dôležité paragrafy týkajúce sa prehľadu peňažných tokov v podvojnom účtovníctve podnikateľov a zhrnieme si, aké metódy na sledovanie peňažných tokov poznáme a kedy sa používajú.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16. 11. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ondrej Baláž

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2022 a zmeny v účtovníctve pre rok 2024

Získajte podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na tohtoročné zmeny zostaviť daňové priznanie a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2023. Na webinári s Ing. Ondrejom Balážom detailne rozoberieme všetky závierkové účtovné prípady, ako je napr. doúčtovanie účtovných prípadov, precenenie majetku a záväzkov, opravné položky a ostatné. Zaoberať sa budeme tiež inventarizáciou majetku a zostavením súvahy a výkazu ziskov či strát. Chýbať nebudú postupy k častým závierkovým problémom ani prehľad o daňových zmenách od 1. januára 2024. Každý účastník navyše dostane vzorové poznámky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ondrej Baláž

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2023

Ako v roku 2023 správne účtovať a odpisovať dlhodobý majetok spoločnosti, vám vysvetlí Ing. Ondrej Baláž. Na webinári si osvojíte všetky súvisiace postupy, ako je obstaranie dlhodobého majetku, oceňovanie majetku, tvorba odpisového plánu, odpisovanie technického zhodnotenia, ako aj úplné vyradenie hmotného a nehmotného majetku. Ukážeme si jednotlivé odpisové metódy účtovných odpisov a povieme si, ktoré časté chyby firmy robia. V závere dňa vám tak výpočet účtovných ani daňových odpisov nebude robiť žiaden problém.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 12. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ondrej Baláž

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zodpovednosť za vady a škody v procese výstavby v roku 2023

Ste súčasťou prípravy či realizácie výstavby a narazili ste na vady či už v projektovej dokumentácii, alebo pri stavebných prácach? Kto nesie zodpovednosť za škodu a ako uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady? Čo hovorí legislatíva a naopak, ako rozhodli v jednotlivých prípadoch súdy na Slovensku, vám bližšie popíše advokát JUDr. Peter Kotvan. Poskytne vám konkrétne postupy a rovnako tak priestor riešiť individuálne situácie, na ktoré ste v praxi narazili.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
29. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Peter Kotvan

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Pracovný čas podľa Zákonníka práce od 1. 6. 2023 – nové limity, možnosti a riešenia pre zamestnávateľa

Zákonník práce zavádza od 1. apríla 2023 a následne od 1. júna 2023 viaceré novinky týkajúce sa pracovného času. Na webinári s advokátom JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., ktorý v minulosti roky pôsobil na inšpektoráte práce, si vysvetlíme aktuálne možnosti zamestnávateľa pri pracovných pomeroch na určitú/neurčitú dobu, dohodách, home office, ako aj pri špecifických situáciách, ako je napr. preraďovanie práce, pokles objednávok či obmedzenie výroby. Bližšie si popíšeme zmeny, ku ktorým tento rok dochádza vo vzťahu k dobrovoľníckej činnosti, a takisto nový spôsob výpočtu mzdových zvýhodnení zamestnancov.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Novela školského zákona od 1. 9. 2023 – zmeny vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Schválená novela školského zákona od 1. septembra výrazne ovplyvní aj oblasť výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Na webinári vám PhDr. Marek Havrila, PhD., predstaví všetky dôležité zmeny pre materské, základné a stredné školy. Do pozornosti si dáme najmä nový koncept ŠVVP detí a žiakov a jeho vplyvy na vzdelávanie, zavedenie nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, vrátane systému ich financovania, ako aj ďalšie pravidlá a prístupy v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Oneskorená registrácia pre DPH v roku 2023

Na webinári s daňovým poradcom JUDr. Ing. Petrom Schmidtom si na príkladoch vysvetlíme, ako má tuzemská a zahraničná zdaniteľná osoba postupovať pri oneskorenej registrácii na DPH. Dozviete sa, aké sankcie hrozia, čo následne robiť po oneskorenom podaní žiadosti o registráciu pre DPH, ako sa vypočítava obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH, ako vyplniť mimoriadne daňové priznanie k DPH, ako aj odpovede na ďalšie časté otázky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
15. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Ing. Peter Schmidt

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

2 - dňový webinár: Daň z pridanej hodnoty pre začiatočníkov v roku 2023

Ak ste začínajúcim účtovníkom, ekonómom, finančným manažérom, právnikom alebo podnikateľom, na uvedenom webinári získate všetky kľúčové informácie pre správne uplatňovanie zákona o DPH v praxi. Počas prvého dňa sa zoznámite so základnými pojmami a termínmi, naučíte sa sledovať svoj obrat, registrovať tuzemskú zdaniteľnú osobu a oboznámite sa tiež so všetkými náležitosťami spojenými s dodaním tovaru alebo služby.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
3. - 4. 7.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

168 € s DPH 140 € bez DPH

Vyberte variant

Pravidlá výkonu základnej finančnej kontroly v kocke – pre verejnú správu, samosprávu, školy, VÚC a kontrolórov

Na webinári s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, máte jedinečnú príležitosť nahliadnuť očami praxe na všetky kroky spojené s výkonom základnej finančnej kontroly v prostredí verejnej správy a územnej samosprávy. Zaoberať sa budeme novým metodickým usmernením Ministerstva financií SR zo septembra 2022 a rovnako tak príjmami, výdavkami, právnymi úkonmi, inventarizáciou a ďalšími úkonmi majetkovej povahy.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Ako vykonať administratívnu finančnú kontrolu v roku 2023 – pre mestá, obce a kontrolórov

Webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, je zároveň praktickým manuálom pre výkon administratívnej finančnej kontroly v roku 2023. Na webinári nájdete v praktických príkladoch bližšie opísaný spôsob zostavenia kontroly, ďalej doklady, písomnosti, výstup z kontroly a aj časté nedostatky s návodmi, ako ich opraviť.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
11. 7. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Vydávanie všeobecne záväzných nariadení samosprávy v kocke

Ste mestom alebo obcou a hľadáte odborníka, ktorý vám zrozumiteľne objasní prípravu, vydávanie aj aplikáciu všeobecne záväzných nariadení (VZN)? Pod vedením doc. JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD., vám v kocke prinášame všetky dôležité informácie. Nielenže vám objasní činnosti, ktoré samospráva upravuje všeobecne záväznými nariadeniami, a tiež najčastejšie nedostatky v normotvorbe obcí, ale zároveň vám odpovie aj na vaše individuálne otázky k danej problematike.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
16. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Postupy účtovania vlastného imania obchodnej spoločnosti v roku 2023

Ste podnikateľom alebo účtovníkom a potrebujete získať hlbšie znalosti o problematike vlastného imania? Na webinári s Ing. Máriou Horváthovou z Ministerstva financií SR si osvojíte všetky dôležité postupy, ako je účtovanie, zvyšovanie a znižovanie základného imania, ďalej vykazovanie záporného vlastného imania, ako aj tvorba a použitie vlastného imania podľa štruktúry vykazovania jednotlivých položiek (a to základné imania, rezervné fondy, fondy zo zisku, kapitálový fond z príspevkov, možnosti použitia zisku, možnosti úpravy straty spoločnosti a ďalšie).

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
5. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Mária Horváthová

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Vedenie pokladnice v roku 2023 – pre kontrolórov a zamestnancov verejnej správy

Či už ste kontrolórom, alebo zamestnancom verejnej správy, na tomto 1,5-hodinovom webinári s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou sa naučíte zabezpečiť jednotný a efektívny systém vedenia pokladnice v roku 2023. Cieľom webinára je dať vám odpovede na množstvo otázok spojených s hmotnou zodpovednosťou pokladníka, s vedením pokladnice, s obehom pokladničných dokladov, ako aj s inventarizáciou pokladnice.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
12. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Praktický výkon administratívnej finančnej kontroly v roku 2023 – pre kontrolórov a zamestnancov verejnej správy

Nahliadnite spolu s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou na výkon administratívnej finančnej kontroly v roku 2023. Za 2 hodiny vám z pohľadu starostu, kontrolóra a zamestnancov verejnej správy porozpráva všetko, čo potrebujete vedieť o legislatívnych zásadách, súvisiacej dokumentácii a rovnako tak o jednotlivých krokoch v rámci výkonu administratívnej finančnej kontroly.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
26. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Daňové a nedaňové výdavky podnikateľa v roku 2023

Na webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým si vysvetlíme, v akom rozsahu a za akých podmienok možno zahrnúť do základu dane najčastejšie uplatňované daňové a nedaňové výdavky. Porovnávať budeme paušalizáciu výdavkov verzus benefity zamestnancov. Rozoberieme taktiež zásoby ako daňový, resp. nedaňový výdavok, a to vrátane predaja, likvidácie, straty, krádeže alebo manka. Chýbať nebudú ani daňové výdavky pri používaní osobného automobilu aj na súkromné účely. Individuálne prípady zo svojej praxe navyše budete môcť konzultovať s lektorom priamo na webinári.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Najčastejšie chyby DPH a dane z príjmov v roku 2023 – návody, ako ich opraviť

Nevykonané inventarizácie účtov, nezahrnuté náklady, nesprávna suma na faktúre, nedoručený dobropis a ťarchopis, zle zaradený majetok do odpisovej skupiny či uplatňovanie nesprávneho daňového odpisu. Ako riešiť tieto a ďalšie časté chyby, ku ktorým dochádza pri uplatňovaní zákona o DPH a dane z príjmov? Všetky praktické návody nájdete na jednom mieste – a to na webinári s výnimočným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
7. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky – zmeny od 1. 7. 2023

Od 1. 7. 2023 dochádza k ďalším zmenám v oblasti zrážok zo mzdy. Aká bude nová výška sumy životného minima? Na webinári s RNDr. Janou Motyčkovou si osvojíte všetky praktické postupy, ktoré vám uľahčia uzatvoriť zmluvy o vykonaní zrážok a zároveň samotnú zrážku a exekúciu vykonať. V závere webinára sa budete plne orientovať v tom, aká je nová hranica nepostihnuteľnej sumy, aké je poradie zrážok zo mzdy, či je potrebný súhlas zamestnanca pri zrážaní zo mzdy alebo ako postupovať v prípade použitia „tretinového systému“ pri výpočte zrážok a pri vyhlásení konkurzu na zamestnanca.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
21. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

84 € s DPH 70 € bez DPH

Vyberte variant

DPH v cestovných kanceláriách v roku 2023 na praktických príkladoch

Ako sa dotýka takáto téma marketingových a eventových spoločností? Záleží na tom, či máte postavenie cestovnej kancelárie alebo stačí poskytovať služby cestovného ruchu ako také? To všetko vám povie skúsený lektor Vladimír Ozimý na webinári ešte pred dovolenkovou sezónou, a to dňa 27. 6. 2023.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Aktuálne novinky v mzdovej učtárni pred prázdninami v roku 2023

S príchodom letných dní sme pre vás, mzdárov, pripravili praktický webinár, na ktorom nájdete všetky dôležité informácie o: zamestnávaní brigádnikov počas prázdnin, platbách sociálneho a zdravotného poistenia a aj dane pri dohodách, sociálnom a zdravotnom poistení v čase dovoleniek zamestnancov, očakávanej novele Zákonníka práce v oblasti prác vykonávaných mimo pracovného pomeru a podobne. Týmito a ďalšími častými úkonmi v mzdovej učtárni v priebehu leta vás prevedie skúsená lektorka Júlia Pšenková.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28. 6. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

72 € s DPH 60 € bez DPH

Vyberte variant

Mzdy pre pokročilých v roku 2023

2-dňové školenie s Júliou Pšenkovou je určené pre tých, ktorí sa potrebujú naučiť zvládať náročnejšie činnosti zo mzdovej agendy. Rozoberať budeme 5 dlhodobo najproblematickejších oblastí: zamestnávanie štatutárov, zamestnávanie dohodárov, cestovné náhrady, zrážky zo mzdy a benefity. V súvislosti so zamestnávaním dohodárov a štatutárov rozoberieme okrem zmien v Zákonníku práce od 1. 1. 2023 a od 1. 6. 2023 aj zmluvy, výšku odvodov, výkazy, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov a ročné zúčtovanie dane.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23. 10. 2023 - 24. 10. 2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

168 € s DPH 140 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: