Webináre

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Ročné PROFIvzdelávanie

Potrebujete sa školiť vy alebo vaši zamestnanci viackrát do roka? S ročným predplatným na Profivzdelavanie.sk získate za bezkonkurenčnú cenu prístup k viac ako 150 webinárom z oblasti daní, účtovníctva, miezd, personalistiky, verejnej správy a ostatnej legislatívy. Ak vám nevyhovuje termín webinára, jednoducho si ho pozriete zo záznamu.

Rok vydania:
2021-2023
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

468,00 € s DPH 390,00 € bez DPH

+ -

Zverejňovanie faktúr a objednávok na diaľku v roku 2023

Riešite otázku, ako na svojom webovom sídle zverejniť povinné faktúry a objednávky na diaľku? Spolu s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, kontrolórom v územnej samospráve, sme pre vás zostavili praktický návod. Pomôže vám odhaliť a následne opraviť možné nedostatky ešte pred samotnou kontrolou. Záujemcovia môžu navyše využiť jedinečnú príležitosť zaslať lektorovi link a overiť správnosť svojich už zverejnených dokumentov.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
14.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Náležitosti účtovných dokladov vo verejnej správe v roku 2023

Ste subjektom verejnej správy a neviete, či musí obsahovať účtovný doklad podpis a dátum účtovníka, prípadne pečiatku od dodávateľa? Sú účtovné doklady aj pracovné príkazy a výpisy z bankových účtov? Ako správne uvádzať číslovanie dokladov? Ani vy nepoznáte odpoveď? Zorientovať sa v náležitostiach účtovných dokladov, v ich elektronickej podobe či v spôsobe ich podpisovania podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vám na webinári pomôže finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA..

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
28.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Subjekty kontrolované hlavným kontrolórom v roku 2023

Webinár s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., vás prakticky prevedie zásadami kontroly v obecnom úrade, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, v komunálnych obchodných spoločnostiach, u subjektov užívajúcich majetok obce a rovnako u osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce dotácie. Z pohľadu kontrolóra sa dozviete sa, kedy je oprávnený vstúpiť do objektu kontrolovaného subjektu, čo preveruje, aké dokumenty môže vyžadovať, čo všetko môže odoberať mimo objektu, aká je jeho informačná povinnosť, ako deklarovať výsledky kontroly a podobne.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
24.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Susedské spory a úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstva v nich v roku 2023

Na obce sa často obracajú obyvatelia so svojimi podaniami voči susedom a domáhajú sa ochrany svojich práv pred hlukom, odpadmi, zvieratami, obťažovaním a podobne. Akú úlohu v jednotlivých prípadoch zohráva starosta, komisie, kontrolór a zastupiteľstvá, vám pomôže pochopiť doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.. Na konkrétnych prípadoch vám vysvetlí, kedy a ako môže ochranu poskytnúť obec a kedy je účastníkov konania potrebné odkázať na súd. Do pozornosti si tiež dáme aktuálne rozhodnutia súdov v susedských sporoch, ako aj príklady zo zhodnotenia previerok prokuratúry.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
1.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zmeny v transferovom oceňovaní v roku 2023

S účinnosťou od januára 2023 zaviedla novela zákona o dani z príjmov dôležité zmeny do oblasti transferového oceňovania. Podstatným spôsobom sa zmenili pravidlá oceňovania transakcií medzi závislými osobami. Do platnosti vstúpilo taktiež v poradí už šieste usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti k transferovému oceňovaniu. K povinnostiam závislých osôb navyše pribudla nová povinnosť pripraviť dokumentáciu k transakciám s inými závislými osobami.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
20.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Silvia Karelová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Významná novela Infozákona z januára 2023 – prvé praktické skúsenosti

Dňa 1. januára 2023 vstúpil do účinnosti zákon č. 428/2022 Z. z.,  t.j. dlhoočakávaná novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Novela Infozákona priniesla viacero významných zmien tak v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť, ako aj v oblasti povinného zverejňovania zmlúv. Novela reagovala aj na problémy aplikačnej praxe, osobitne na fenomén tzv. šikanóznych infožiadostí. Novela však zároveň obsahuje aj viacero nejasných, resp. neurčitých ustanovení, ktoré spôsobujú interpretačné nejasnosti.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
27.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Vladimír Pirošík

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zmeny v inšpekcii práce a v BOZP od 1. 1. 2023 pre zamestnávateľov

Od 1. 1. 2023 dochádza k zmenám v inšpekcii práce, ako aj v oblasti BOZP. Zmeny sa dotýkajú nelegálneho zamestnávania a vedenia centrálneho verejne prístupného registra, prinášajú nové náležitosti a spôsob ukončenia inšpekcie práce a v súvislosti s BOZP upravujú informačnú povinnosť zamestnancov, spoluprácu zamestnávateľov so zamestnancami a takisto odbornú spôsobilosť osôb. Všetko dôležité, čo potrebujete ako zamestnávateľ vedieť o zmenách v týchto oblastiach, vám priblíži Ing. Miroslava Mošonová za 2 hodiny. Na čo v súvislosti so zmenami upozorňujú kontrolné orgány?

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Miroslava Mošonová

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na vzore tlačiva

Webinár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb s praktickými príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí NOVÉHO tlačiva daňového priznania (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
10.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Soňa Ugróczy

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Interné akty riadenia v škole – ako vypracovať povinné a nepovinné smernice v roku 2023

Každá škola a školské zariadenie je povinné vypracovať a viesť rôzne interné riadiace akty. Čo rozumieme pod internými aktmi riadenia? Akú dokumentáciu k nim musíte viesť? Musia byť súčasťou internej smernice a na čo pamätať pri tvorbe smerníc? Ktoré interné smernice a predpisy sú nepovinné, ale na základe praxe je dobré ich mať? Ktoré interné predpisy je potrebné prerokovať v pedagogickej rade, so zástupcami zamestnancov či so zriaďovateľom a kedy sa vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov? Riadiacimi aktmi a zostavením interných smerníc aj smerníc vás za 2 hodiny prakticky prevedie PhDr. Marek Havrila, PhD..

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2023

Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým má za cieľ poskytnúť účastníkom komplexný pohľad na problematiku posudzovania jednotlivých výdavkov vznikajúcich pri podnikateľskej činnosti, a to jednak z hľadiska ich daňovej uznateľnosti v zmysle zákona o dani z príjmov, ako aj z pohľadu účtovnej praxe. S ohľadom na posledné schválené legislatívne zmeny si vysvetlíme, v akom rozsahu a za akých podmienok možno zahrnúť výdavky do základu dane a tiež, kedy môže správca dane tieto výdavky spochybniť pri prípadnej daňovej kontrole.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
14.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Cestovné náhrady v roku 2023


S ohľadom na posledné legislatívne novinky vám na tomto webinári Ing. Vladimír Ozimý objasní, ako z pohľadu daňovníka postupovať pri poskytovaní cestovných náhrad v roku 2023.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
2.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

DPH v praxi – zmeny od 1. 1. 2023 a ich aplikácia do praxe

Marcový online webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vám pomôže zorientovať sa v sérii prijatých legislatívnych zmien a priblíži vám, ako ich správne uplatniť v daňovej v praxi.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
10.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Rozhodovacia činnosť riaditeľa školy v roku 2023

S účinnosťou od 1. januára 2022 všetci riaditelia materských škôl, základných škôl a stredných škôl bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom, rozhodujú vo veciach vymedzených zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa správneho poriadku. Na webinári vám PhDr. Marek Havrila, PhD. komplexne predstaví pravidlá rozhodovacej činnosti riaditeľa školy so zameraním na prax v roku 2023. Webinár slúži ako praktická pomôcka pre riaditeľov. Poskytne vám množstvo praktických návodov, ako aj príležitosť odborne sa poradiť s lektorom v individuálnych otázkach.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
13.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

INTRASTAT v roku 2023

Cieľom webinára je oboznámiť spravodajské jednotky a ich zástupcov o tom, čo je nové v štatistike INTRASTAT v roku 2023. Aký tovar zahrnúť do hlásení INTRASTAT, ako zahrnúť dobropisy a ťarchopisy do štatistických hlásení INTRASTAT, ako správne vyplniť jednotlivé odseky INTRASTAT a ako podať štatistické hlásenia, aby sa spravodajská povinnosť považovala za splnenú.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
8.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Monika Šašalová

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023

Využite príležitosť nahliadnuť spolu s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým na daňovú prax po novele zákona o DPH od 1. 1. 2023. Pod lupu sa nám dostanú registračné pravidlá pre zdaniteľnú osobu, právo odpočítať daň pre platiteľa, sadzby DPH, oprava základu dane, dovoz tovaru na súkromné účely a zavedenie úroku z omeškania, stavebné práce a prenos daňovej povinnosti, dodanie a nájom stavieb, daňové priznanie a platenie DPH, ako aj všetky ďalšie významné oblasti DPH, ktoré novela upravuje od 1. 1. 2023.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
9.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

108,00 € s DPH 90,00 € bez DPH

Vyberte variant

Povinnosti v odpadovom hospodárstve v roku 2023 – pre obce

Ste obcou a hľadáte overený výklad vašich povinností, ktoré máte ako držiteľ odpadu na rok 2023? Pozrite si náš webinár s Tomášom Schabjukom, ktorý už dlhé roky pomáha a radí obciam, ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Pomôže vám zorientovať sa v tom, aké odpady má obec riešiť pre firmy na území obce, ako je to s úpravou odpadu a posunom zákazu skládkovania odpadov, aké budú poplatky za skládkovanie od roku 2024 a mnohé ďalšie užitočné informácie pre tohtoročnú prax.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
10.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Tomáš Schabjuk

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Povinnosti v odpadovom hospodárstve v roku 2023 – pre firmy

Ste firmou a hľadáte overený výklad vašich povinností, ktoré máte ako držiteľ odpadu na rok 2023? Pozrite si náš webinár s Tomášom Schabjukom, ktorý už dlhé roky pomáha a radí firmám, ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Pomôže vám zorientovať sa v tom, aké odpady musia firmy riešiť, aký je rozdiel medzi odpadmi – obalmi a ako ich správne evidovať alebo ako treba skladovať odpady. Spoločne nahliadneme aj na blízku budúcnosť. Povieme si, kedy sa odpady začnú evidovať cez ISOH a ako sa zmení posielanie sprievodných listov NO.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
6.3.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Tomáš Schabjuk

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ako evidovať odpady za rok 2022 a informácie k očakávanému informačnému systému (ISOH) – pre obce

Ako správne zaevidovať odpady za rok 2022? Vyplniť povinné hlásenie papierovo alebo cez avizovaný ISOH? Nelámte si hlavu sami. Všetky dôležité informácie pre správnu evidenciu odpadov v obciach vám za 2 hodiny poskytne Tomáš Schabjuk. Už dlhé roky pomáha a radí obciam, ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Dozviete sa, či sa zmenilo tlačivo, ako vypočítať mieru triedenia komunálnych odpadov, alebo aj to, na čo si dať pozor. Konzultovať budete môcť aj svoje individuálne otázky.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
3.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Tomáš Schabjuk

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 – v skratke

Hľadáte stručný, ale výstižný výklad problematiky ročného zúčtovania? Obľúbená lektorka Júlia Pšenková vám za 2 hodiny poskytne všetky praktické informácie. Dozviete sa, ako má vyzerať žiadosť o ročné zúčtovanie dane, ako vypočítať ročné zúčtovanie, ako uplatniť daňový bonus na deti a úroky z úveru, ako vyrovnať výsledky (preplatky a nedoplatky), a rovnako tiež to, ako postupovať pri odpočte na daňovníka, manželského partnera, DDS či dôchodcu.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
23.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Júlia Pšenková

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Minimálne zdravotné odvody zamestnanca a daňový bonus v RZD a DP za r. 2022 a 2023 + nová analytická evidencia od 1. 1. 2023

Na 2-hodinovom webinári sa budeme zaoberať 3 aktuálne najhorúcejšími témami, ako je daňový bonus na dieťa, minimálne poistné zamestnanca na zdravotné poistenie a evidencia analytických údajov zamestnanca od 1. 1. 2023. Aké povinnosti pribudnú zamestnávateľom v súvislosti s týmito novinkami a ako z pohľadu mzdára postupovať pri aplikácii zmien do praxe vám porozpráva RNDr. Jana Motyčková. Chýbať nebudú príklady na výpočet a vykázanie daňového bonusu v ročnom zúčtovaní dane, ako aj informácie, ktoré potrebujete poznať v roku 2023 o pracovných pomeroch, dohodách, konateľoch, nepravidelných príjmoch a minimálnych preddavkoch zamestnanca.

Forma produktu:
Webinár
Dátum konania:
2.2.2023
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: