Odborné školenia

Zobrazenie:
Zoradiť:

Forma produktu Všetko

Autor Všetko

Stránky:

Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny (PhDr. Mária Munková)

Nezabudnite, že odborná správa dokumentov nie je zrušená a zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra, zabezpečovať správu tejto dokumentácie. Minuloročná novela zákona o archívoch a registratúrach a nová vyhláška MV SR o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci priniesli do oblasti správy dokumentov na Slovensku niekoľko zmien. Informácie o platných právnych predpisoch týkajúcich sa správy registratúry vrátane posledných noviel a nových právnych predpisov získate na školení s PhDr. Máriou Munkovou. Okrem iného spoznáte i zásady odbornej správy záznamov, systémy správy registratúry, odbornú terminológiu, zásady hodnotenia a vyraďovania záznamov po uplynutí ustanovenej lehoty ich uloženia, ako aj zásady tvorby interných smerníc pre správu registratúry (registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu) s usmernením, ktorý typ pôvodcov si vypracúva kompletné smernice a kto iba registratúrny plán.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
PhDr. Mária Munková

66,00 € s DPH 55,00 € bez DPH

Vyberte variant

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2017

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2016/2017 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.
Využite možnosť získať potrebné informácie už v decembri a získať tak čas na plnenie povinností po novom roku. V čase konania seminárov už budú všetky zmeny pre rok 2017 schválené v Národnej rade SR.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
RNDr. Jozef Mihál

72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zákazka s nízkou hodnotou podľa nového zákona o verejnom obstarávaní

Na školení s Ing. Dagmar Melotíkovou zistíte, ako identifikovať bežnú dostupnosť na trhu – test bežnej dostupnosti. Dozviete sa tiež, ako stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky v súlade s novým zákonom o verejnom obstarávaní či ako pripraviť Výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky tovar, služby, stavebné práce. Chýbať nebudú ani postupy a pravidlá, ktoré stanovil zákon o verejnom obstarávaní pre zákazku s nízkou hodnotou, ktoré verejný obstarávateľ implementuje do internej Smernice pre verejné obstarávanie.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Dagmar Melotíková

98,00 € s DPH 81,67 € bez DPH

Vyberte variant

Vybrané otázky správneho konania a správneho súdnictva podľa nového SSP

Okrem vybraných otázok týkajúcich sa správneho konania podľa Správneho poriadku bude na školení venovaný priestor aj jednému z nových kódexov, ktoré sú účinné od 1. 7. 2016, a to Správnemu súdnemu poriadku. Školenie poskytne účastníkom priestor nielen na získanie informácií k niektorým problematickým otázkam správneho konania, ale aj k novému režimu správneho súdnictva v SR. Sprevádzať vás bude špičkový lektorský tím zvolený tak, aby predstavoval kombináciu zástupcov verejnej správy, resp. praxe, akademickej sféry, advokácie a súdnictva.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., JUDr. Jozef Milučký

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny (Mgr. Jana Bauerová, PhD.)

Nezabudnite, že odborná správa dokumentov nie je zrušená a zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra, zabezpečovať správu tejto dokumentácie. Minuloročná novela zákona o archívoch a registratúrach a nová vyhláška MV SR o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci priniesli do oblasti správy dokumentov na Slovensku niekoľko zmien. Informácie o platných právnych predpisoch týkajúcich sa správy registratúry vrátane posledných noviel a nových právnych predpisov získate na školení s Mgr. Janou Bauerovou, PhD. Okrem iného spoznáte i zásady odbornej správy záznamov, systémy správy registratúry, odbornú terminológiu, zásady hodnotenia a vyraďovania záznamov po uplynutí ustanovenej lehoty ich uloženia, ako aj zásady tvorby interných smerníc pre správu registratúry (registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu) s usmernením, ktorý typ pôvodcov si vypracúva kompletné smernice a kto iba registratúrny plán.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Mgr. Jana Bauerová, PhD.

66,00 € s DPH 55,00 € bez DPH

Vyberte variant

Time manažment – zvýšte produktivitu vás a vašich zamestnancov

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, akú hodnotu má pre vás jeden deň? Čo robíte so svojimi každodennými 86 400 sekundami? Ak očakávate tradičný kurz time managementu, budete sklamaní. Ak máte chuť sa zamyslieť nad zmyslom a hodnotou času, budete príjemne prekvapení. Na jedinečnom školení v priestoroch vysokotatranského hotela Permon**** objavíte spolu s koučom a motivátorom Jánom Dubničkom time management 4. generácie. Zistíte, prečo prokrastinujete i čo v nás vyvoláva potreba multitaskingu. Dozviete sa, ako pestovať „pozitívny workoholizmus“, ale aj „pozitívnu lenivosť“. A nezabudnite: Time management znamená ovládať vlastný čas a prácu, namiesto toho, aby sme časom boli ovládaní my...

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Mgr. Ján Dubnička

276,00 € s DPH 230,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ochrana osobných údajov pre mestá a obce

Vedeli ste, že obce sú povinné do konca roka 2016 splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov? MV SR požiadalo okresné úrady o zaslanie potvrdenia, že zamestnanci obce sú oprávnení spracúvať osobné údaje, ktoré sú obsiahnuté v informačných systémoch verejnej správy, ako napr. IS Centrálna ohlasovňa a IS REGOB. Okresné úrady žiadajú potvrdenie o absolvovaní školenia k zákonu o ochrane osobných údajov – uvedené potvrdenia je potrebné zaslať na MV SR do konca roka 2016. Upozorňujeme, že z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov nestačí mať iba osvedčenie o absolvovaní školenia o ochrane osobných údajov, ale aj ďalšiu dokumentáciu. Príďte na naše školenie a nielenže získate osvedčenie, ale dozviete sa, čo všetko potrebujete mať vypracované, aby ste spracúvali osobné údaje v súlade so zákonom a vyhli sa sankciám. Navyše, každý účastník dostane zadarmo aj aktuálne videoškolenie k danej téme a k obsahu sa tak môže kedykoľvek vrátiť.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
JUDr. Marcela Macová

78,00 € s DPH 65,00 € bez DPH

Vyberte variant

Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)

Fakturácia je neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Napriek tomu sa v praxi vyskytujú početné chyby, s ktorými sa môžeme takmer denne stretnúť. Zložitosť tejto problematiky je tak rozsiahla, že sme sa rozhodli venovať jej celodenné školenie, cieľom ktorého je komplexne zmapovať problematiku fakturácie od foriem faktúr (papierové, elektronické) až po účtovné (vznik výnosu/nákladu) a daňové hľadisko (preukázateľnosť daňového výdavku, vznik daňovej povinnosti z pohľadu DPH a pod.).

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

66,00 € s DPH 55,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení - pre zdravotných poskytovateľov

Uplatňovanie zrážkovej dane na príjmy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré plynú od subjektov farmaceutického trhu (tzv. držiteľov, resp. farmaceutických spoločností) rozoberie na školení odborník JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M. Vychádzať bude z aktuálnej právnej úpravy a zameria sa na praktické problémy súvisiace s uplatňovaním zrážkovej dane. Vzhľadom na pretrvávajúce ťažkosti s uplatňovaním týchto pravidiel ponúka školenie systematický prehľad platnej legislatívy a účinných daňových pravidiel, s cieľom vysvetliť fungovanie osobitného režimu zrážkovej dane. Ponúka tiež vysvetlenie oznámení voči Národnému centru zdravotníckych informácií a rozdiely oproti zrážkovej dani.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

78,00 € s DPH 65,00 € bez DPH

Vyberte variant

Transferové oceňovanie: najdôležitejšie zmeny v roku 2016 a 2017

Od januára 2017 sa v zákone o dani z príjmov menia doterajšie pravidlá transferového oceňovania. Spoločnou črtou zmien je sprísnenie povinností daňových subjektov. MF SR navyše vydalo v júli 2016 nové usmernenie, ktoré prináša viaceré zmeny v obsahu i spôsobe spracovania transferovej dokumentácie. Všetky tieto zmeny na školení predostrie lektor JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M., ktorý spolu s celkovým kontextom problematiky predstaví fungovanie transferového oceňovania aj na praktických príkladoch. Školenie vám ponúkne výklad o definíciách závislých osôb po novele zákona o dani z príjmov, vysvetlí aktuálne povinnosti závislých osôb, uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu a tiež požiadavky na spracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní. Súčasťou budú najčastejšie chyby daňových subjektov.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

78,00 € s DPH 65,00 € bez DPH

Vyberte variant

Rekodifikovaný civilný proces – praktický pohľad

Získajte prehľad najdôležitejších zmien v rekodifikovanom civilnom procese s ohľadom na ich praktický dosah na postavenie sporových strán a ich procesné úkony. Lektor JUDr. Juraj Kotrusz sa v rámci školenia bude zameriavať na vysvetlenie rozdielneho prístupu súdu k sporovým a mimosporovým konaniam a jeho praktické dôsledky. Chýbať nebude ani prehľad novej koncepcie správneho súdneho konania a najdôležitejšie zmeny v jednotlivých typoch konania a v opravných prostriedkoch.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
JUDr. Juraj Kotrusz

180,00 € s DPH 150,00 € bez DPH

Vyberte variant

Daňová optimalizácia v roku 2016

Zohrané duo lektorov Ozimý – Tužinský vám na školení s vždy horúcou témou Daňová optimalizácia vysvetlí, ako legálne využiť daňovo-optimalizačné prvky pri tvorbe základu dane z príjmov. Venovať sa okrem iného budú i opravným položkám, rezervám, transakciám s fyzickými osobami či samostatným hnuteľným veciam do 1 700 eur.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

90,00 € s DPH 75,00 € bez DPH

Vyberte variant

Daňové a odvodové tipy a Zákonník práce v roku 2016

Od 18. 6. 2016 je účinná dôležitá novela Zákonníka práce spolu s novelou zákona o nelegálnej práci a novým zákonom o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov. RNDr. Jozef Mihál vám na školení predstaví všetky zavedené nové povinnosti pre slovenských zamestnávateľov, ktorí vysielajú zamestnancov na výkon prác do iných členských štátov EÚ, ako aj povinnosti pre zamestnávateľov z iných členských štátov EÚ pri vysielaní svojich zamestnancov na Slovensko. Súčasťou školenia bude i diskusia o definícii závislej práce – kedy ide a kedy naopak nejde o závislú prácu. Chýbať nebude ani téma zdaňovania a „zodvodňovania“ príjmov spoločníkov a konateľov. Dozviete sa aj o pripravovaných legislatívnych zmenách v oblasti zdaňovania dividend.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
RNDr. Jozef Mihál

66,00 € s DPH 55,00 € bez DPH

Vyberte variant

Ochrana osobných údajov v kamerových systémoch – novinky od júna 2016

Na školení s JUDr. Marcelou Macovou sa naučíte identifikovať, aké typy informačných kamerových systémov máte – môžete ich mať totiž aj 5. Dozviete sa, ako má vyzerať správne označenie monitorovaného priestoru, ako dlho môžete uchovávať záznam a akú dokumentáciu musíte mať vypracovanú. Príklady budú ukázané aj na rozhodnutiach o uložení sankcie, ktoré Úrad na ochranu osobných údajov SR vydal v posledných rokoch. Materiály k semináru budú obsahovať tlačivá potrebné na poverenie zodpovednej osoby, vzory poučení oprávnených osôb, vzory evidenčných listov a oznámenia kamerových systémov.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
JUDr. Marcela Macová

90,00 € s DPH 75,00 € bez DPH

Vyberte variant

Nový zákon o odpadoch, vykonávacie predpisy – aplikačná prax + schválené a pripravované zmeny

Čo hovorí na nový zákon o odpadoch aplikačná prax? Sú pripravované nejaké ďalšie zmeny? Aké sú povinnosti právnických a fyzických osôb? Dozviete sa na našom školení k odpadovému hospodárstvu, kde nebude chýbať prehľad právnych predpisov či rozobratie pálčivých tém ako rozšírená zodpovednosť výrobcov, osobitné prúdy odpadov (stavebné odpady), komunálny odpad či zodpovednosť za porušenie povinností.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Peter Gallovič

78,00 € s DPH 65,00 € bez DPH

Vyberte variant

DPH v praxi a pripravované zmeny v roku 2017

Nie ste doma v DPH-čke? Máte hlavu v smútku z trojstranného obchodu, reťazových obchodov či z prenosu daňovej povinnosti pri službách z EÚ a tretích štátov a pri tovare z EÚ? Neviete si rady s tuzemským prenosom daňovej povinnosti pri stavebných prácach? Nezúfajte a príďte na školenie s obľúbeným odborníkom Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vám všetko podrobne vysvetlí a upozorní aj na ďalšie plánované novinky v oblasti DPH.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

78,00 € s DPH 65,00 € bez DPH

Vyberte variant

Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové školenie)

Počas dvoch dní prakticky orientovaného seminára sa zdokonalíte v dôležitých finančno-ekonomických pojmoch, takže Vaše analýzy, návrhy i rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický efekt pre Vašu firmu.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Dr. Milan Veščičík

192,00 € s DPH 160,00 € bez DPH

Vyberte variant

Tajomstvá (seba)motivácie

Motivácia, stimulácia, demotivácia a sebamotivácia

Prečo niečo robíme? Z akého dôvodu sa cítime byť priťahovaní k nejakému druhu práce a prečo nás niektorá naopak odrádza?  Hľadajme odpoveď v motivácii. A čo to vlastne tá motivácia je? Túto takmer Shakespeareovskú otázku zodpovie kouč a motivátor Ján Dubnička na jedinečnom dvojdňovom školení v malebnom prostredí dreveníc Jánošíkov dvor v Zázrivej. Dozviete sa napríklad aj, čo je FLOW a ako ho dosiahnuť, aký je rozdiel medzi motiváciou a stimuláciou, ako vzbudiť v ľuďoch to najlepšie či ako byť motivujúcim manažérom.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Mgr. Ján Dubnička

348,00 € s DPH 290,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zákonník práce pod lupou

Prehĺbte si svoje odborné vedomosti z problematiky Zákonníka práce na školení určenom pre právnikov venujúcich sa pracovnému právu, pre manažérov i personalistov pod taktovkou odborníčky na pracovné právo doc. Thurzovej. Lektorka sa okrem iného bude venovať vzniku i skončeniu pracovného pomeru, odstupnému, odchodnému, pracovnej disciplíne, dohodám, prekážkam v práci a mnohým praktickým príkladom, samozrejme vrátane ich riešení.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

216,00 € s DPH 180,00 € bez DPH

Vyberte variant

Sociálne a zdravotné poistenie – vybrané problémy v roku 2016

Renomovaná lektorka RNDr. Jana Motyčková vás na školení prevedie špecifickými prípadmi v nemocenských dávkach, ako je napr. PN po odpracovaní časti zmeny, práca popri materskej či neustále viac rezonujúca téma otec „na materskej“. Venovať sa bude i minimálnemu dôchodku, povinnostiam zamestnávateľa pri poskytovaní služby do iného štátu EÚ podľa zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon služieb, zodpovednosti za nelegálne zamestnávanie pri medzištátnom poskytovaní služby a novele zákona o nelegálnom zamestnávaní.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
RNDr. Jana Motyčková

69,00 € s DPH 57,50 € bez DPH

Vyberte variant

Ochrana osobných údajov – nové usmernenia a aktuality v roku 2016

V roku 2016 máme 5 nových metodických usmernení od Úradu na ochranu osobných údajov SR, a to k e-shopom, k označovaniu priestorov prístupných verejnosti, ku cloud computingu, k obsahu základnej dokumentácie a k monitorovaniu priestorov neprístupných verejnosti. Navyše môžete mať aj nový informačný systém na základe novely zákona o nelegálnom zamestnávaní. Na školení lektorka JUDr. Marcela Macová prejde všetky povinnosti, ktoré spoločnostiam vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov. Ďalej predstaví novinky v oblasti ochrany osobných údajov a prezradí aj to, ako prebieha kontrola zo strany Úradu na ochranu osobných údajov a samozrejme aj to, na čo je potrebné si dať pri kontrole pozor.

Forma produktu:
Školenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
JUDr. Marcela Macová

78,00 € s DPH 65,00 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: