Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3/2019

V nasledovnom čísle Daňového a účtovného poradcu podnikateľa pre rok 2019 nájdete tieto témy - ročné vyrovnanie odpočítanej DPH, úprava odpočítanej dane, daň z nehnuteľností v roku 2019, účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve, praktické príklady k uplatneniu super odpočtu od základu dane a mnohé iné.

Cena s DPH
14,48 €
Cena bez DPH
12,07 €
Rok vydania
2-3/2019
Počet strán
256
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-3/2019

V nasledovnom čísle Daňového a účtovného poradcu podnikateľa pre rok 2019 nájdete tieto témy - ročné vyrovnanie odpočítanej DPH, úprava odpočítanej dane, daň z nehnuteľností v roku 2019, účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve, praktické príklady k uplatneniu super odpočtu od základu dane a mnohé iné.

OBSAH ČÍSLA:

TÉMA MESIACA

Koncoročné povinnosti platiteľa dane (Ing. Anna Jurišová)
Ku koncoročným povinnostiam platiteľa dane patrí ročné vyrovnanie odpočítanej dane a úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku. V danej súvislosti je potrebné podotknúť, že koncoročné povinnosti sa týkajú iba platiteľov dane, ktorí si pri predbežnom odpočítaní dane odpočítavajú daň v pomernej výške po prepočte koeficientom alebo ktorí zmenia účel použitia investičného majetku.

 1. Ročné vyrovnanie odpočítanej DPH
 • Odpočítanie dane v priebehu kalendárneho roku
 • Zákaz odpočítania dane
 • Podmienky odpočítania dane
 • Uplatnenie práva na odpočítanie dane
 • Odpočítanie dane z tovarov a služieb, ktoré sa používajú aj na iný účel ako podnikanie
 • Výpočet koeficientu
 • Ročné vyrovnanie dane
 1. Úprava odpočítanej dane
 • Úprava odpočítanej dane podľa § 54, 54b, § 68d

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach SR (Ing. Mária Cvečková)
V rámci štruktúry podnikateľských subjektov existuje významná časť majetkovo prepojených podnikov, ktoré okrem svojich individuálnych účtovných závierok zostavujú aj závierky konsolidované. Prepojené podnikateľské subjekty zväčša prekračujú územný rámec jednej krajiny, čím vznikajú rôzne ekonomicky prepojené medzinárodné subjekty, v praxi označované ako „skupina podnikov“, resp. „skupina“.

Daň z nehnuteľností v roku 2019 (Ing. Iveta Ištóková)
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností. Pre daňovníka to znamená, že ak nadobudol nehnuteľnosť v priebehu roku 2018, správcovi dane z nehnuteľnosti nič v roku 2018 neoznamoval, ale v lehote do 31. januára 2019 podá priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve (Ing. Valéria Jarinkovičová)
Medzi povinnosti fyzickej osoby účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva patrí povinnosť uzavrieť po skončení účtovného obdobia (kalendárneho roka) účtovné knihy a zostaviť účtovnú závierku. Riadna účtovná závierka za rok 2018 sa zostavuje k 31. 12. 2018.

 1. Vstup do problematiky
 2. Právna úprava použitia sústavy JÚ a účtovania v nej
 3. Stručne k rozdielom účtovania v sústave JÚ a PÚ
 4. Príprava na zostavenie účtovnej závierky
 5. Zostavenie a uloženie účtovnej závierky

Mikro účtovná jednotka (Ing. Jana Turóciová)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve zaviedol od 1. 1. 2015 kategorizáciu podnikateľských účtovných jednotiek do troch skupín podľa veľkosti. Tie najmenšie účtovné jednotky z nich dostali už v roku 2014 možnosť zatriediť sa do kategórie –mikro účtovná jednotka.

 1. Prvé zatriedenie do kategórie mikro účtovná jednotka
 2. Účtovanie o zmenách metód z dôvodu prvého zaradenia
 3. Postupy mikro účtovnej jednotky uplatňované pri vykazovaní účtovnej závierky
 4. Doplnenie internej smernice o vedení účtovníctva

PRÁVO V PODNIKANÍ

Zvýšenie daňového zvýhodnenia odpočtom výdavkov na výskum a vývoj od základu dane za ZO 2018 (Ing. Božena Jurčíková)
Cieľom zavedenia daňového zvýhodnenia odpočtom výdavkov vynaložených na výskum a vývoj bolo stimulovať zvýšenie firemných investícií do výskumno-vývojových aktivít a motivovať daňové subjekty investovať do oblasti výskumu a vývoja v rámci svojho podnikania, so zámerom zvýšenia zamestnanosti vysokokvalifikovaných ľudí, predovšetkým absolventov vysokých škôl a tým zamedziť odchodu tejto skupiny ľudí do zahraničia.


Praktické príklady k uplatneniu super odpočtu od základu dane (Ing. Božena Jurčíková)

Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti z právneho, účtovného a daňového hľadiska (Ing. Anton Kolembus, JUDr. Ivana Kolembusová, LL.M)
Podnikateľský subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou, zaniká výmazom z obchodného registra. Tento výmaz má konštitutívne účinky. Výmazu z obchodného registra však predchádzajú viaceré právne, účtovné a daňové povinnosti, ktoré si musí obchodná spoločnosť splniť, aby mohla riadne ukončiť svoju podnikateľskú činnosť.

K zákonu č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (FR SR)

Metodický pokyn k vzniku a zániku daňovej povinnosti pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením podľa § 18 ods. 2, k podávaniu priznania alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností podľa § 99a ods. 3 a § 99b ods. 3 a k vyrubeniu pomernej časti dane podľa § 99e ods. 2 a 10zákona č. 582/2004 Z. z. (FR SR)

DAŇOVÁ KAVIAREŇ

Prinášame vám 10 vybraných návykov, ktoré vám urobia život viac šťastným a zmysluplným.