Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4/2020

Štvrté vydanie sa zameriava prevažne na pozitívne zmeny, ktoré znižujú daňové zaťaženie zamestnancov. Téma zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2020, rozšírenie oslobodených príjmov vám prinesie viacero zmien, ktoré boli schválené ešte v roku 2019. Súčasne prinášame témy z rôznych oblastí - pôžička od spoločníka z pohľadu dane z príjmov, k novele zákona o sociálnej ekonomike, mzdové veličiny pre rok 2020 a mnohé iné.

Cena s DPH
13,54 €
Cena bez DPH
11,28 €
Rok vydania
2020
Počet strán
208
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4/2020

Štvrté vydanie sa zameriava prevažne na pozitívne zmeny, ktoré znižujú daňové zaťaženie zamestnancov. Téma zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2020, rozšírenie oslobodených príjmov vám prinesie viacero zmien, ktoré boli schválené ešte v roku 2019. Súčasne prinášame témy z rôznych oblastí - pôžička od spoločníka z pohľadu dane z príjmov, k novele zákona o sociálnej ekonomike, mzdové veličiny pre rok 2020 a mnohé iné.

OBSAH

TÉMA MESIACA

  • Zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2020, rozšírenie oslobodených príjmov (Ing. Marta Boráková)

NR SR schválila ešte v roku 2019 viacero zmien zákona č. 595/2003 Z. z. v oblasti dane z príjmov zo závislej činnosti, platných pre rok 2020. Ide prevažne o pozitívne zmeny, ktoré znížia daňové zaťaženia zamestnancov.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

  • Pôžička od spoločníka z pohľadu dane z príjmov (Ing. Iveta Petrovická)

Jednou z možností, ako môže spoločnosť s ručením obmedzeným rýchlo a jednoducho získať finančné prostriedky pre svoju aktuálnu potrebu, je pôžička od spoločníkov. Od januára došlo k zmene v uplatňovaní daňových výdavkov pri majetku poskytnutom formou výpožičky.

  • K novele zákona o sociálnej ekonomike (Ing. Valéria Jarinkovičová a kolektív)

V tomto príspevku svoju pozornosť sústredíme najmä na zákon č. 374/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Venovať sa budeme aj vyhláške č. 115/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona upravujúce servisné poukážky.

  • Mzdové veličiny pre rok 2020 (Ing. Eva Gášpárová)

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2020 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2018; odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platného k 1. 1. 2020; ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2020; vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2020.

PRÁVNE PREDPISY

  • Metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty v režime call-off stock podľa § 8a a § 11a zákona č. 222/2004 Z. z.

Novelou zákona o DPH sa zavádza nové ustanovenie § 8a, ktoré je transpozíciou článku 17a smernice o DPH. Dochádza k úprave § 8 ods. 4 pokiaľ ide o výnimky z premiestnenia, dochádza k úprave § 11a, ktorý upravuje nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock, k doplneniu povinností viesť záznamy týkajúce sa tohto režimu.

  • Metodický pokyn k podávaniu súhrnných výkazov podľa § 80 zákona č. 222/2004 Z. z. po 1. 1. 2020

Vzhľadom na doplnenie § 80 zákona č. 222/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2020, Finančné riaditeľstvo SR vydáva nový metodický pokyn k podávaniu súhrnných výkazov. Od 1. 1. 2020 je v platnosti aj nový vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty ustanovený Opatrením MF SR, ktorý sa prvýkrát použije za obdobia, ktoré začínajú 1. 1. 2020.

  • Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve – komentár (Ing. Eva Gášpárová)

Fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť na účely preukázania výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, vedú jednoduché účtovníctvo. Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve sú vykonávacím predpisom vydaným Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Sú zostavené s prihliadnutím na osobitosti fyzických osôb, ustanovujú postupy pri účtovaní účtovných prípadov v účtovných knihách a pri zostavovaní účtovnej závierky. Posledná novela legislatívnych zmien platí od 1. 1. 2019.