Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2021

Atypické vydanie DÚPP sa zameriava na dve nosné témy - legálne možnosti optimalizácie dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré umožňujú daňovníkovi výber niektorej z možných alternatív. Druhou ťažiskovou témou je Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov, ktorá rozoberá aktuálne zmeny v danej oblasti.

Cena s DPH
28,14 €
Cena bez DPH
23,45 €
EAN kód
8584113064262
Rok vydania
2021
Počet strán
360
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2021

Atypické vydanie DÚPP sa zameriava na dve nosné témy - legálne možnosti optimalizácie dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré umožňujú daňovníkovi výber niektorej z možných alternatív. Druhou ťažiskovou témou je Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov, ktorá rozoberá aktuálne zmeny v danej oblasti.

OBSAH

TÉMA MESIACA

 • Legálne možnosti optimalizácie dane z príjmov fyzickej osoby (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Zákon o dani z príjmov obsahuje viacero ustanovení, ktoré umožňujú daňovníkovi výber niektorej z možných alternatív. Podobné možnosti sú obsiahnuté aj v právnych normách, ktoré s upravovanou problematikou priamo súvisia. Vytvárajú tým určitý priestor pre legálnu daňovú optimalizáciu v užšom slova zmysle. Pri nej nedochádza k porušeniu právnych noriem, k žiadnym daňovým únikom. Daňovník by sa mal v nej snažiť plniť povinnosti peňažnej i nepeňažnej povahy, aby sa tak vyhol zbytočným nepríjemnostiam a možným sankciám.

 1. Príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP
 2. Výber spôsobu uplatňovania výdavkov
 3. Zmena spôsobu uplatňovania výdavkov
 4. Spôsob obstarávania hmotného a nehmotného majetku, nakladania s ním a uplatňovanie výdavkov
 5. Výdavky pri používaní majetku aj na súkromné ciele
 6. Voľba spôsobu odpisovania majetku
 7. Využitie možnosti prerušenia odpisovania
 8. Posúdenie výdavkov na technické zhodnotenie majetku
 9. Optimalizácia dôsledným sledovaním predajnosti obstaraných zásob
 10. Daňová optimalizácia pri uplatnení niektorých ďalších výdavkov
 11. K optimalizácii pri uplatnení výdavkov zamestnávateľa – aj z radov fyzických osôb
 12. Výber optimálneho času skončenia, resp. prerušenia alebo pozastavenia podnikania (aj z aspektu úpravy základu dane)
 13. Odpočítavanie daňovej straty
 14. Ďalšie možnosti daňovej optimalizácie pri výpočte dane – zo všetkých druhov dosiahnutých príjmov
 15. Príjmy podľa autorského zákona a k dani vyberanej zrážkou
 16. Podávanie daňového priznania na báze dobrovoľnosti
 17. Používanie majetku, resp. BSM v súvislosti s daňovým priznaním
 18. Spôsob podnikania: podnikanie individuálne alebo spoločné (nedaňový prvok s vplyvom na daň)

PRÁVNE PREDPISY

 • Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov (Ing. Zdenka Kováčová , Svetlana Faiglová, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Anna Fischerová, Ing. Mária Murínová)

Pri aplikácii zákona č. 595/2003 Z. z. je potrebné všímať si nielen obsah jeho konkrétnych ustanovení, ale aj celkové členenie zákona. V roku 2021 má zákon hneď viac noviel a účinností. Novela č. 416/2020 má účinnosť od 1. 1 a 1.7 a malá jednobodová novela č. 76/2021 nadobudla účinnosť 1. 3. Okrem spresnených definícii sa ruší sa oslobodenie od dane z príjmov FO, teda tzv. 13. a 14. plat zamestnancov do výšky 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov; ruší sa úhrada za kúpeľnú starostlivosť a s ňou spojené služby do výšky 50 eur za rok;  ruší sa zvýhodnené daňové odpisovanie budov v kúpeľníctve ako aj zvýhodnené daňové odpisovanie podnikových bytov. Znížená 15 % sadzba dane sa týka len mikrodaňovníkov. A zmien je oveľa viac.