Daňový špeciál 3/2019

V treťom vydaní publikácie sa dozviete podrobnejšie informácie k téme sprostredkovateľské provízie a jej atribútom - odmeny, zmluvné typy, transakcie, dane z príjmov, daň z pridanej hodnoty a iné. 
Rozoberáme bližšie aj informácie ohľadom spoločnosti v kríze. Dozviete sa kedy je v spoločnosť v kríze podľa Obchodného zákonníka a aké všetky okolnosti ovplyvňujú spomínaný status spoločnosti.
Problematika Analýza a riadenie podnikových pasív je rozoberaná na ...

Cena s DPH
14,88 €
Cena bez DPH
12,40 €
Rok vydania
3/2019
Počet strán
32
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový špeciál 3/2019

V treťom vydaní publikácie sa dozviete podrobnejšie informácie k téme sprostredkovateľské provízie a jej atribútom - odmeny, zmluvné typy, transakcie, dane z príjmov, daň z pridanej hodnoty a iné. 
Rozoberáme bližšie aj informácie ohľadom spoločnosti v kríze. Dozviete sa kedy je v spoločnosť v kríze podľa Obchodného zákonníka a aké všetky okolnosti ovplyvňujú spomínaný status spoločnosti.
Problematika Analýza a riadenie podnikových pasív je rozoberaná na prípadovej štúdii, ktorá opisuje praktický príklad akciovej spoločnosti a jej akcie sú obchodované na Burze cenných papierov.
Viac zaujimavých tém nájdete v obsahu publikácie.

OBSAH

EXPERT RADÍ

  • Sprostredkovateľské provízie – špecifiká z pohľadu daní a účtovníctva (Ing. Nadežda Cígerová)

V článku sa venujeme odmenám obchodných zástupcov. V praxi existuje viacero zmluvných typov, ktoré činnosť uzatvárania obchodu špecificky upravujú v závislosti od konkrétne dojednaných podmienok. Správne zadefinovanie podstaty transakcie pomáha pri posúdení kontraktu z daňového hľadiska. Aké sú špecifiká pri dani z príjmov alebo dani z pridanej hodnoty? V tomto príspevku si rozoberieme základné pravidlá, ktoré je nutné zohľadniť.

  • Spoločnosť v kríze (Ing. Eva Gášpárová)

Podľa Obchodného zákonníka je spoločnosť v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Môže byť postihnutá platobnou neschopnosťou, ale nemusí byť v predlžení a naopak. Ak podnik podá návrh na vyhlásenie konkurzu, predpokladá sa, že je v úpadku. Pre firmu v nepriaznivej ekonomickej situácii platia osobitné pravidlá fungovania. Potrebné je dostať pomer vlastného imania a záväzkov na zákonom stanovenú úroveň. Za týchto okolností dôležitú úlohu zohráva správne vedenie a „čítanie“ účtovníctva.

  • Analýza a riadenie podnikových pasív (prípadová štúdia) (doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., Ing. Jaroslav Jaroš, PhD.)

Na praktickom príklade akciovej spoločnosti, ktorá má sídlo v SR a jej akcie sú obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave, prezentujeme nové poznatky z teórie kapitálovej štruktúry. V praxi sa neosvedčuje rozhodnutia prijímať na základe jediného kritéria, ale o optimálnej výške dlhu musí rozhodnúť analýza všetkých kľúčových faktorov, ktoré na podnik a jeho štruktúru kapitálu pôsobia. V článku predostrieme niektoré metódy a postupy, ktoré je možné uplatniť pri analýze a riadení finančnej štruktúry podniku v našich podmienkach.

JUDIKATÚRA SD EÚ

  • Predaj podniku a prevod podielu z hľadiska DPH (Ing. Jaroslava Betáková)

Predaj podniku alebo časti podniku, resp. prevod aktív vysvetľujeme v slovenských súvislostiach, ako aj podľa európskej smernice o DPH. Zároveň predstavujeme pohľad súdneho dvora na prejudiciálne otázky viažuce sa k tomu, či prenájom nehnuteľnosti používanej na prevádzkovanie obchodnej činnosti podniku možno považovať za predaj podniku.

  • Zdaňovanie daňou z príjmov v rozhodnutiach SD EÚ (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

Na analýzu sme si vybrali konkrétny rozsudok vo veci C-480/17, ktorej podstatou bolo odmietnutie zohľadnenia príspevkov na sociálne poistenie na daňové účely nemeckým finančným úradom. V prípade možnosti odpočítania niektorých osobitných povinných platieb sa daňoví rezidenti a nerezidenti môžu dostať do porovnateľnej situácie a odlišné zaobchádzanie môže zakladať nedovolené obmedzenie slobody usadiť sa, čo by odporovalo právne záväzným aktom EÚ. Dôsledkom tejto kauzy je negatívna harmonizácia právnych úprav členských štátov v oblasti priamych daní.