Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (2020)

Podľa právneho stavu k 12. 2. 2020 (Úplné znenia zákonov 11/2020).

Cena s DPH
7,01 €
Cena bez DPH
5,84 €
Rok vydania
2020
Počet strán
96
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (2020)

Podľa právneho stavu k 12. 2. 2020 (Úplné znenia zákonov 11/2020).

Úplné znenie zákona
č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Po zmene zákonom č. 233/2019 Z. z.:

  • Zo zákona o ukončení niektorých exekučných konaní vyplýva potreba aj v Exekučnom poriadku vecne upraviť zákonnú možnosť zastaviť starú exekúciu a ukončiť staré exekučné konanie sobitným predpisom, preto sa Exekučný poriadok dopĺňa o takúto právu úpravu. Jej účelom je predovšetkým predchádzať výkladovým problémom a nezrovnalostiam.

Po zmene zákonom č. 389/2019 Z. z.:

  • Účelom zákona je upraviť expressis verbis možnosť všetkých účastníkov disciplinárneho konania domáhať sa prostredníctvom správnej žaloby preskúmania rozhodnutia disciplinárneho orgánu v systéme správneho súdnictva. Zákon tak reaguje na posledný vývoj aplikačnej praxe, v dôsledku ktorej sa vyskytujú výklady pripúšťajúce asymetriu v prístupe účastníkov disciplinárneho konania k ochrane v správnom súdnictve. Z dôvodu absentujúceho explicitného vymedzenia subjektov oprávnených podať správnu žalobu voči rozhodnutiu disciplinárneho orgánu v lex specialis, vznikali pochybnosti, pokiaľ ide o aktívnu legitimáciu na podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu.

Po zmene zákonom č. 420/2019 Z. z.:

  • Zákonom sa mení povinnosť vrátiť vyplatené náhradné výživné v prípade vymoženia výživného prostredníctvom exekútora. V súčasnej dobe má túto povinnosť oprávnená osoba. Zákonom sa oprávnená osoba v prípade vymoženia výživného exekútorom od tejto povinnosti odbremení. Vrátenie preddavkovo poskytnutého náhradného výživného bude vykonávať priamo exekútor z vymoženej sumy výživného na základe informácií, ktoré si budú zo zákona príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a exekútor vymieňať. Povinnosť vrátiť vyplatené náhradné výživné oprávnenou osobou však ostane nedotknutá v prípade, že povinný uhradí výživné priamo oprávnenej osobe.