Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2021

Odporúčame

Už ôsme vydanie PMPP si pre vás pripravilo súhrn najžiadanejších tém - novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z. z., domácka práca/telepráca a home office vo svetle novely Zákonníka práce, aktuálne zmeny v inšpekcii práce, vybrané problémy v súvislosti s pandémiou COVID-19 v pracovnoprávnych vzťahoch, zástupcovia zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch, novelizované limity pre chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory v pracovnom prostredí podľa smerníc EÚ a iné.

Cena s DPH
15,22 €
Cena bez DPH
12,68 €
EAN kód
8584113064163
Rok vydania
2021
Počet strán
184
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2021

Už ôsme vydanie PMPP si pre vás pripravilo súhrn najžiadanejších tém - novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z. z., domácka práca/telepráca a home office vo svetle novely Zákonníka práce, aktuálne zmeny v inšpekcii práce, vybrané problémy v súvislosti s pandémiou COVID-19 v pracovnoprávnych vzťahoch, zástupcovia zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch, novelizované limity pre chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory v pracovnom prostredí podľa smerníc EÚ a iné.

OBSAH

ODBORNÍK RADÍ

 • Novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z. z. (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.)

Cieľom článku je priblížiť novelu Zákonníka práce č. 76/2021 Z. z. ako celok, vysvetliť dôvody a ciele zmeny a poskytnúť základne príklady pri jednotlivých zmenách.

 • Domácka práca/telepráca a home office vo svetle novely Zákonníka práce (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)
 • Aktuálne zmeny v inšpekcii práce (Ing. Mikuláš Hamuľák)

V článku sú zachytené zmeny vyplývajúce z novely č. 73/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a v čl. II aj zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zároveň je v článku zahrnutá aj zmena v oblasti nelegálneho zamestnávania (z dôvodu novely č. 76/2021 Z. z.), ktorá nastala od 1. 3. 2021, a zmena v oblasti vydávania povolení inšpektorátom práce pre nový typ detskej práce.

 • Nové ošetrovné od 1. 4. 2021 (Bc. Katarína Danajovičová)

Novelizačným zákonom č. 467/2019 Z. z. mali vojsť do platnosti od 1. 1. 2021 zmeny týkajúce sa dávky ošetrovné, avšak kým nastala účinnosť zákona, novelizačným zákonom č. 426/2020 Z. z. sa posunula ich platnosť od 1. 4. 2021. Zladili sa teda do jedného dátumu platnosti nové tehotenské dávky aj zmeny ošetrovného.

 • Insolventnosť podnikateľských subjektov (JUDr. Stanislava Žáková)

Insolventnosť či insolvencia je pojem, ktorý sa používa pomerne často aj napriek tomu, že ho slovenská legislatíva nepozná. Vo všeobecnosti sa ním označujú finančné problémy či zadlženosť podnikateľského subjektu.


PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Vybrané problémy v súvislosti s pandémiou COVID-19 v pracovnoprávnych vzťahoch (JUDr. Martin Vavro)

Je zrejmé, že dosah pandémie COVID-19 na pracovnoprávne vzťahy je naďalej zásadný. Negatívny vplyv pandémie sa z pohľadu zamestnanosti prejavuje najmä u tých zamestnávateľov, kde z dôvodu nariadených opatrení je ich prevádzková činnosti úplne zastavená alebo značne obmedzená, čím nemôžu generovať tržby, čoho dôsledkom je, že ani zamestnancom nemôžu prideľovať prácu.

 • Zástupcovia zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch (JUDr. Martin Vavro)

Pohľad na fungovanie odborovej organizácie, zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka u zamestnávateľa, ich postavenie z hľadiska zastupovania zamestnancov. V článku sú zahrnuté zmeny v zmysle novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1. marca 2021.

 • Pracovná pohotovosť mimo pracoviska v roku 2021 (JUDr. Eva Tináková, PhD.)

Aké sú práva a povinnosti zamestnávateľa pri nariaďovaní pracovnej pohotovosti mimo pracoviska? A naopak, aké práva garantuje Zákonník práce v súvislosti s výkonom pracovnej pohotovosti zamestnancom? Analýzou príslušných právnych predpisov, ako aj domácej a zahraničnej judikatúry nájdete odpovede na uvedené otázky v tomto článku.


BEZPEČNÉ PRACOVISKO

 • Ochrana zdravia pri práci – novelizované limity pre chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory v pracovnom prostredí podľa smerníc EÚ (MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH)

INTERNÉ SMERNICE

 • Smernica o zabezpečení stravovania alebo poskytnutí finančného prostriedku na stravovanie (JUDr. Eva Tináková, PhD.)

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy. Smernica upravuje výšku stravného, podmienky a spôsob poskytovania stravného zamestnancom. 

 • Smernica o podmienkach home office (JUDr. Petra Čičkánová)