Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2021

V druhom vydaní publikácie sa opäť zameriame na témy nielen zo mzdovej oblasti - nevyčerpaná dovolenka, kontroly nelegálneho zamestnávania a zmeny zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní od 1. 3. 2021, posudok zamestnanca, odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2021, tehotenské od 1. apríla 2021, ošetrovné od 1.apríla 2021, riremné hodnoty a ciele a iné.

Cena s DPH
12,12 €
Cena bez DPH
10,10 €
EAN kód
8584113064118
Rok vydania
2021
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2021

V druhom vydaní publikácie sa opäť zameriame na témy nielen zo mzdovej oblasti - nevyčerpaná dovolenka, kontroly nelegálneho zamestnávania a zmeny zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní od 1. 3. 2021, posudok zamestnanca, odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2021, tehotenské od 1. apríla 2021, ošetrovné od 1.apríla 2021, riremné hodnoty a ciele a iné.

OBSAH

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Kontroly nelegálneho zamestnávania a zmeny zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní od 1. 3. 2021 (JUDr. Lucia Sabová Danková)

Kompetencia výkonu kontroly dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania je zverená kontrolným orgánom, ktorými sú inšpektoráty práce, ústredie práce a úrady práce. Pojmové vymedzenie nelegálnej práce, nelegálneho zamestnávania, zákazu vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a výkonu kontroly obsahuje zákon č. 82/2005 Z. z.

 • Nevyčerpaná dovolenka (JUDr. TatiánaMičudová)

Účelom dovolenky je oddych a regenerácia zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu. Nárok zamestnanca na dovolenku vzniká za podmienok upravených v ustanoveniach § 100 až § 117 Zákonníka práce. Článok rozoberá, čo s nevyčerpanou dovolenkou, aké práva a povinnosti má zamestnávateľ voči zamestnancovi, ktorý si nestihol vyčerpať celú výmeru dovolenky.

 • Posudok zamestnanca (JUDr. TatiánaMičudová)

Zamestnancovi, s ktorým bol skončený pracovný pomer musí zamestnávateľ v súlade so Zákonníkom práce vydať pracovný posudok, ak oň zamestnanec požiada. Pracovný posudok vydá zamestnávateľ zamestnancovi bez ohľadu na spôsob skončenia pracovného pomeru (výpoveď, dohoda, okamžité skončenie pracovného pomeru a pod.) a bez ohľadu na to, či toto skončenie inicioval zamestnanec alebo zamestnávateľ.

ODVODY

 • Odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2021 (Ing. Martina Paliderová)

Od 1. januára 2021 sa zvýšili odvody živnostníkov do Sociálnej poisťovne o 13,10 € a zdravotnej poisťovne o 5,53 €. Výška odvodov je ovplyvnená vymeriavacím základom. Výška vymeriavacieho základu závisí od výšky čiastkového základu dane z príjmov nezníženého o zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

 • Tehotenské od 1. apríla 2021 (Ing. Martina Paliderová)

Od 1. apríla 2021 sa zavádza nová nemocenská dávka s názvom „tehotenské“. Jej špecifikom bude skutočnosť, že Sociálna poisťovňa ju bude poskytovať aj v období, kedy bude poistenkyňa dosahovať príjem alebo poberať iné dávky. Účelom novej dávky je zabezpečiť tehotnej poistenkyni príjem, ktorý bude slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve.

 • Ošetrovné od 1.apríla 2021 (Ing. Martina Paliderová)

Ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, manžela, rodiča alebo rodiča manžela (manželky). Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku. V roku 2021 novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa zavádzajú dve zmeny v jednej z nemocenských dávok, ktorým je ošetrovné, tzv. očr-ka.

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

 • Firemná kultúra II (Ľudmila Lipovská Lišková)

V druhej časti príspevku sa dočítate o štruktúre firemnej kultúry, jej prostriedkoch, znakoch a druhoch, dozviete sa tiež, čo sa skrýva za obsahom pojmov dresscode, corporatebehaviour čietický kódex, ako aj o význame vplyvu firemnej kultúry na dosahovanie pozitívnych výsledkov firmy.

 • Firemné hodnoty a ciele (Ľudmila Lipovská Lišková)

Aj slovenské firmy čoraz viac kladú dôraz na prezentovanie svojho smerovania, predstavujú svoje misie či vízie. Hodnoty sú vyjadrením všetkého, čo je pre nás dôležité. Ovplyvňujú naše konanie a každodenné rozhodovanie sa nielen v súkromí, ale aj v práci.

BOZP

 • Podmienky ustanovené zamestnávateľom pre vykonanie vyšetrenia na požitie alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok (MUDr. Viliam Bršiak, MPH)

Okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil danému vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise. Zároveň je nutné určiť sankcie za nesplnenie, respektíve odmietnutie tejto povinnosti a sankcie za pozitívny výsledok podľa Zákonníka práce.

DAŇ Z PRÍJMOV

 • Nezdaniteľné časti základu dane (Ing. Martina Paliderová)

Príspevok sa venuje problematike nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka, ktoré si bude môcť daňovník uplatniť pri ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2021 a zodpovie Vám na ktoré nezdaniteľné časti základu dane má daňovník nárok, pri akej výške príjmu sa mu bude znižovať nezdaniteľná čiastka, či si môže starobný dôchodca uplatniť nezdaniteľnú časť ZD na daňovníka a ďalšie pochádzajúce z praxe.

OSTATNÉ

 • Malý konkurz (Mgr. Ing. Miroslav Babeľa)

Ostatná novela o konkurze a reštrukturalizácii priniesla zásadnú zmenu v právnej úprave malého konkurzu. Novo vystavaná konštrukcia malého konkurzu má za cieľ prispieť k zlepšeniu kľúčových parametrov týkajúcich sa likvidačných konaní, medzi ktoré patrí najmä čas inkasa pohľadávky veriteľom a miera vymáhateľnosti pohľadávky. V súčasnosti malý konkurz má byť v zásade osobitným typom likvidačného konkurzu.

 • Dedenie peňažných práv (JUDr. Monika Kiklicová)

Podľa § 30 Zákonníka práce práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú smrťou zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, na jeho dedičov. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.