Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2019

Akcia -79%

Aktuálne dvojčíslo publikácie obsahuje aj tieto témy - darovanie podielu zaplatenej dane, hromadné prepúšťanie, domácka práca a telepráca, pracovná pohotovosť, povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti a iné.

Ušetríte
79% = 9,26 €
Cena s DPH
11,66 € 2,40 €
Cena bez DPH
9,72 € 2,00 €
Rok vydania
2019
Počet strán
64
Formát
A4
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2019

Aktuálne dvojčíslo publikácie obsahuje aj tieto témy - darovanie podielu zaplatenej dane, hromadné prepúšťanie, domácka práca a telepráca, pracovná pohotovosť, povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti a iné.

Obsah čísla:

Darovanie podielu zaplatenej dane (Bc. Katarína Danajovičová)
Priblížime postup pri darovaní podielu zaplatenej dane, kto môže byť prijímateľom, ako sa stať prijímateľom podielu zaplatenej dane a aké sú jeho povinnosti.

Povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti (Ing. Dagmar Piršelová)
Zamestnávateľ je povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy a výplatné listiny, vrátane rekapitulácie za každý kalendárny mesiac a za celý rok. Ďalšie povinnosti pre zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti vyplývajú najmä z § 35 až § 40 zákona o dani z príjmov.

Hromadné prepúšťanie (Ing. Eva Gášpárová)

Aby ukončenie pracovného pomeru s viacerými zamestnancami bolo možné klasifikovať ako hromadné prepúšťanie, musia byť splnené podmienky dané počtom zamestnancov, s ktorými bude rozviazaný pracovný pomer, časovým obdobím, počas ktorého dôjde k jeho rozviazaniu, a dôvodmi, na základe ktorých sa pracovné pomery skončia.

Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách (Ing. Martina Švaňová)
Predpokladom zodpovednosti zamestnanca za vzniknutý schodok je písomné uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti. Predmetom dohody môžu byť len hodnoty určené na obeh a obrat, ktorými sú napr. zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu.
V prípade straty zverených predmetov sa vyžaduje písomné potvrdenie o ich prevzatí. Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov náhradu škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady, s výnimkou škody nepresahujúcej 50 €.

Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)
Vzor internej smernice upravuje práva a povinnosti zamestnávateľa a jeho zamestnancov pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov zo strany zamestnávateľa. Smernica predstavuje záväzný interný predpis zamestnávateľa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Domácka práca a telepráca (Ing. Eva Gášpárová)
Zákonník práce stanovuje, že zamestnanec, ktorý vykonáva domácku prácu alebo teleprácu si sám rozvrhuje pracovný čas, neustanovuje však, že zamestnanec si sám určuje maximálnu dĺžku pracovného času. Dĺžka pracovného času je predmetom dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom v pracovnej zmluve. Mzda zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu nesmie byť s ohľadom na § 119 Zákonníka práce nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.

Pracovná pohotovosť (Ing. Eva Gášpárová)
Nariadenie pracovnej pohotovosti Zákonník práce obmedzuje stanovením týždennej a ročnej prípustnej hranice v rozsahu 8 hodín v týždni a v rozsahu 100 hodín v kalendárnom roku.
Na príkladoch uvádzame za akých podmienok a na aké pracovné úlohy môže zamestnávateľ pracovnú pohotovosť nariadiť.

Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia III. (JUDr. Lenka Hmírová)
Tretí balík vládnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bol schválený na rokovaní vlády SR 6. februára 2019 uznesením vlády SR č. 51. Obsahuje viacero opatrení zameraných na systematické zefektívnenie procesov začatia podnikania a na podporu podnikania v súvislosti s komerčnými prevádzkami.

Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti – 2. časť (Ing. Anton Kolembus, JUDr. Ivana Kolembusová, LLM)
V pokračovaní článku uvádzame prehľad povinností daňovníka po vstupe do likvidácie. Osobitným problémom v likvidovanej spoločnosti je vyrovnanie zamestnancov. Pri hromadnom prepúšťaní zamestnancov musí zamestnávateľ o tomto postupe informovať zástupcov zamestnancov a súčasne príslušný úrad práce.