Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2019

Skratka GDPR je neustále jednou z najdiskutovanejších tém, kde sumarizujeme nosné oblasti a hlavné pojmy. Priblížime i Zákon o službách zamestnanosti v znení posledných noviel, ktorý sa mení pre rok 2019. Nastáva i zmena právnej úpravy ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, o ktorej sa viac dočítate v aktuálnom vydaní PAM.

Cena s DPH
8,75 €
Cena bez DPH
7,29 €
Rok vydania
2019
Počet strán
48
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2019

Skratka GDPR je neustále jednou z najdiskutovanejších tém, kde sumarizujeme nosné oblasti a hlavné pojmy. Priblížime i Zákon o službách zamestnanosti v znení posledných noviel, ktorý sa mení pre rok 2019. Nastáva i zmena právnej úpravy ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, o ktorej sa viac dočítate v aktuálnom vydaní PAM.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • GDPR po roku – 1. časť – Úvod (JUDr. Petra Beznosková)

25. mája 2019 je to rok, čo do účinnosti vstúpilo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679/ES zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016, s. 1) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). Cieľom tohto článku je zosumarizovať nosné oblasti a pojmy týkajúce sa spracúvania osobných údajov a ďalej priblížiť a poukázať na to, čo Nariadenie GDPR prinieslo do života nielen odbornej verejnosti. Pôjde o seriál, ktorý bude mať 3 časti: 1. časť – GDPR po roku – Úvod, 2. časť – GDPR po roku – Povinnosti prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR, 3. časť – GDPR po roku – Nariadenie GDPR a dotknuté osoby. V tomto čísle časopisu sa budeme venovať prvej časti. Na ďalšie časti sa môžete tešiť v nasledujúcich číslach časopisu.

  • Zákon o službách zamestnanosti v znení posledných noviel – čo sa mení pre rok 2019 (novinky) (Bc. Katarína Danajovičová)

Uznesením vlády č. 473/2018 z 10. októbra 2018 bol schválený dokument „Stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike“. Ide o strategické plánovanie, riadenie a regulovanie pracovnej mobility cudzincov na trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) do roku 2020 s výhľadom do roku 2030. Dokument teda obsahuje návrhy krátkodobých a dlhodobých opatrení zameraných na nedostatok pracovných síl v SR v niektorých odvetviach. V článku si priblížime, čo všetko priniesla novelizácia zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) účinná od 1. januára 2019 nielen v spojitosti s krátkodobými opatreniami stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.

  • Zmena právnej úpravy ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti (JUDr. Petra Beznosková)

S účinnosťou od 1. 3. 2019 sa stal súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 54/2019 Z. z.). Uvedený zákon č. 54/2019 Z. z. v celkom rozsahu zrušil a nahradil dovtedy platný zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 307/2014 Z. z.“). Ako vyplýva z dôvodovej správy k zákonu č. 54/2019 Z. z., cieľom prijatia novej právnej úpravy v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti bolo o. i. posilnenie postavenia oznamovateľov v trestnom konaní (napr. priznanie práva navrhovať a predkladať dôkazy, právo byť informovaný napr. o zastavení či podmienečnom zastavení trestného stíhania), zvýšenie ich ochrany či zriadenie nezávislého orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý bude oznamovateľom poskytovať ochranu. Cieľom článku je novú právnu úpravu zanalyzovať, porovnať a upozorniť na zmeny, ktoré prináša zamestnávateľom v súvislosti s vnútorným systémom preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti.

  • Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami a orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia sa účtujú v účtovej skupine 33, ktorá obsahuje zúčtovanie so zamestnancami vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj ostatné zúčtovania vo vzťahu k nim vrátane zúčtovania sociálneho poistenia a zdravotného poistenia.

Daň z príjmov

  •  Daňový bonus v roku 2019 (Ing. Jarmila Strählová)

Daňový bonus na vyživované dieťa (ďalej daňový bonus) je plnenie poskytované zo štátneho rozpočtu, ktoré je u fyzickej osoby oslobodené od dane z príjmov. Daňový bonus na rozdiel od nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá sa odpočítava od základu dane, neznižuje základ dane. Daňový bonus sa odpočítava podľa presne určených podmienok od výslednej dane, resp. od preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti na každé nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Daňový bonus si môže uplatniť len tá fyzická osoba, ktorá dosahuje aktívne príjmy, a to podľa podmienok ustanovených v § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ZDP). Rok 2019 je druhý rok, kedy si môže daňovník – fyzická osoba – uplatniť nielen daňový bonus na vyživované dieťa, ale aj daňový bonus na zaplatené úroky v zmysle ustanovenia § 33a ZDP. V tomto príspevku sa budeme venovať len daňovému bonusu na vyživované dieťa.

  • Oslobodenie niektorých príjmov zamestnancov od dane (13. a 14. plat, ubytovanie, rekreačné poukazy) (Ing. Martina Oravcová)

V rámci niekoľkých novelizácií právneho predpisu upravujúceho zdaňovanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti boli v poslednom období zavedené nové oslobodenia od dane. Ide o oslobodenie plnení za prácu pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov nazývaných tiež 13. a 14. mzdou, oslobodenie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov a oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancom vo forme zabezpečeného ubytovania. Všetky uvedené oslobodenia od dane sú uvedené v § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Oslobodenie od dane je u zamestnanca podmienené splnením zákonom určených podmienok. Nadväzne na oslobodenie plnení u zamestnanca sú u zamestnávateľa takéto plnenia uznanými daňovými výdavkami.

Odvody do fondov a sociálna pomoc

  • Štátne sociálne dávky – užitočný prehľad (Bc. Katarína Danajovičová)

Štátne sociálne dávky priznávajú a vyplácajú vo väčšine úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Štátna sociálna podpora a sociálna pomoc sú súčasťou systému sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Uplatňujú sa pri nich základné princípy, ako napr. princíp celospoločenskej solidarity, subsidiarity, adresnosti, rodovej rovnosti. Zhrnieme si prehľad štátnych sociálnych dávok platných na rok 2019.