Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2020

Akcia -69%

Ďaľšie vydanie publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie ponúka prehľad momentálne diskutovaných tém. Medzi ktoré bezpochyby patria - zákonník práce – sumár platných zmien, home office verzus domácka práca/telepráca + smernica o podmienkach home office, zmeny v sociálnom poistení od 1. 4. 2020, povinnosti študentov po ukončení štúdia, odstupné a odchodné – podmienky poskytovania podľa Zákonníka práce, zdaňovanie a platenie poistného a mnohé iné. Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

Ušetríte
69% = 7,46 €
Cena s DPH
10,86 € 3,40 €
Cena bez DPH
9,05 € 2,83 €
Rok vydania
2020
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2020

Ďaľšie vydanie publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie ponúka prehľad momentálne diskutovaných tém. Medzi ktoré bezpochyby patria - zákonník práce – sumár platných zmien, home office verzus domácka práca/telepráca + smernica o podmienkach home office, zmeny v sociálnom poistení od 1. 4. 2020, povinnosti študentov po ukončení štúdia, odstupné a odchodné – podmienky poskytovania podľa Zákonníka práce, zdaňovanie a platenie poistného a mnohé iné. Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Zákonník práce – sumár platných zmien (JUDr. Tatiana Mičudová)

Novely Zákonníka práce umožňujú zamestnávateľom flexibilnejšie reagovať na terajšiu situáciu okolo koronavírusu a s tým súvisiace dynamické zmeny, ktoré ovplyvňujú organizáciu práce. Tento príspevok sa venuje jednotlivým zmenám, ktoré novely zaviedli. Konkrétne ide o novely – zákon č. 63/2020 Z. z. a zákon č. 66/2020 Z. z.

  • Home office verzus domácka práca/telepráca + Smernica o podmienkach home office (JUDr. Petra Beznosková)

V článku sa pokúsime rozanalyzovať možnosti využitia inštitútu home office toľko diskutovaného v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou vírusu COVID-19. Tento článok poukazuje napr. na rozdiel medzi home office a domáckou prácou (teleprácou), rozoberá povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP, ponúka príklady z praxe... Súčasťou článku je smernica o podmienkach home office.

  • Štatni zamestnanci verzus verejní zamestnanci verzus zamestnanci – 1. časť (JUDr. Monika Kiklicová)

Po správnosti by mal nadpis znieť štátni zamestnanci verzus zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme verzus zamestnanci. V prípade všetkých troch skupín ide jednoducho o "zamestnancov". Avšak každá z týchto kategórií zamestnancov sa líši. V čom, to je popísané v tomto článku. Pre každého platí osobitná právna úprava, osobitná definícia, osobitné podmienky výkonu a činností či úprava práv a povinností. Článok je rozdelený na dve časti. Prvá časť je venovaná téme „štátni zamestnanci“ a druhá zvyšným dvom kategóriám. Druhá časť bude uverejnená v nasledujúcom čísle.

Odvody, sociálna politika

  • Zmeny v sociálnom poistení od 1. 4. 2020 (Bc. Katarína Danajovičová)

V poslednom období boli prijaté rôzne ekonomické opatrenia ako podpora štátu v období trvania opatrení boja proti šíreniu koronavírusu. Pred týmto obdobím sa však stihli schváliť niektoré zmeny týkajúce sa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). V článku si priblížime tieto novelizačné zmeny, ktoré majú za následok od 1. apríla 2020 aj zmeny tlačív, ktoré sa predkladajú do Sociálnej poisťovne.

  • Povinnosti študentov po ukončení štúdia (Ing. Eva Gášpárová)

Dňom vykonania maturitnej skúšky, resp. inej predpísanej skúšky na strednej škole a dňom vykonania poslednej štátnej záverečnej skúšky na vysokej škole študenti strácajú postavenie študenta, stávajú sa absolventmi a v závislosti od ich ďalšieho smerovania – pokračovania v štúdiu, zamestnania sa, začatia podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo evidovania sa, resp. neevidovania sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie im vzniknú určité povinnosti voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni.

Daň z príjmov

  • Odstupné a odchodné – podmienky poskytovania podľa Zákonníka práce, zdaňovanie a platenie poistného (Ing. Eva Gášpárová)

Obsahom tohto článku je sumár podmienok poskytovania odstupného a odchodného, a taktiež v tejto spojitosti súhrn informácií o zdaňovaní a platení poistného. Článok je doplnenými praktickými príkladmi.

BOZP

  • Ochrana osobných údajov a iných citlivých informácií a ich skartácia (JUDr. Jakub Pavčík)

Proces likvidácie údajov považuje väčšina firiem za jednoduchú činnosť. V skutočnosti ale dochádza k spracovateľskej operácii, ktorá podlieha určitým pravidlám. Ako je potrebné postupovať pri skartovaní údajov a neohroziť pri tom ich bezpečnosť? Odpoveď na túto otázku ale aj iné ponúka tento článok.

  • Krízový stav a home office – bezpečnostné odporúčania pre zamestnávateľov, riaditeľov, konateľov a majiteľov firiem (Ing. Stanislav Guláš)

Článok uvádza základný zoznam bezpečnostných opatrení, na ktoré by zamestnávatelia mali klásť dôraz zo svojej pozície majiteľov/riaditeľov/vedúcich. Teda ide o prehľad možných oblastí bezpečnosti, v rámci ktorých sa ktokoľvek z nich môže dostať do problémov.

Ostatné

  • Podporované zamestnávanie – 3. časť (Ľudmila Lipovská Lišková)

V záverečnej časti trojdielneho príspevku sa budeme zaoberať poskytovaním služieb zamestnanosti, ktoré sa na Slovensku uskutočňujú podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Osobné bankroty – pohľad zamestnanec, zamestnávateľ (Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA)

Podľa § 166 ZKR každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona, a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti. Oddlženie má podľa ZKR dve formy, a to konkurz a splátkový kalendár. V tomto článku sú bližšie popísané podmienky osobného bankrotu, následky vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka, splátkový kalendár či ochrana pred veriťeľmi.