Pracovný čas a evidencia dochádzky 2018

Prednáška bude zameraná na celý rad aspektov, ktoré sa týkajú pracovného času, jeho organizovania, evidencie a interakcie s inými ustanoveniami Zákonníka práce. Základom prednášky budú príklady, na ktorých budú vysvetlené jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce a bude poukázané aj na niektoré problémy, či nejasnosti, ktoré sa vyskytujú pri právnej úprave a jej aplikácii v praxi.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Bez DPH S DPH
Bratislava 8.- 9. 11. 2018 150,00 € 180,00 €

Pracovný čas a evidencia dochádzky 2018

Prednáška bude zameraná na celý rad aspektov, ktoré sa týkajú pracovného času, jeho organizovania, evidencie a interakcie s inými ustanoveniami Zákonníka práce. Základom prednášky budú príklady, na ktorých budú vysvetlené jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce a bude poukázané aj na niektoré problémy, či nejasnosti, ktoré sa vyskytujú pri právnej úprave a jej aplikácii v praxi.

Prednášajúci rád zodpovie všetky Vaše otázky. Vzhľadom na to, že účastníci školenia často v praxi riešia komplexné a jedinečné otázky, aj ich analýza si vyžaduje svoj čas. Zároveň aj iní účastníci by radi profitovali z odpovede, ktorá je už súčasťou podkladov. Z tohto hľadiska možno posielať na e-mail: jozeftomanprednasky@gmail.com konkrétne otázky, ktoré budú zodpovedané buď v rámci jednotlivých okruhov alebo na konci prednášky. • I. deň


  Pracovný čas a doba odpočinku

  - definície, praktické aspekty posudzovania – napr. pracovný čas na pracovnej ceste, pracovný čas a pracovná pohotovosť

  - judikatúra súdov (konanie pred Súdnym dvorom EÚ)


   Dojednanie pracovného času, nadčasu a pracovnej pohotovosti + povinná ochrana u vybraných skupín zamestnancov

  - spôsob dojednania (napr. § 43 ods. 2 ZP)

  - dojednanie konkrétneho zaradenia do pracovnej zmeny

  - ochrana vybraných skupín zamestnancov (§ 164 ZP) – napr. žena starajúca sa o dieťa + prevádzkové dôvody, kedy zamestnávateľ môže odmietnuť


  Určovanie pracovného času u zamestnávateľa

  - vysvetlenie pojmov: zákonný pracovný čas, ustanovený pracovný čas, určený pracovný čas, skrátený pracovný čas a kratší pracovný čas


  Organizácie práce a zmennosť práce – nepretržitá a pretržitá prevádzka a vplyv zmennosti na maximálnu dĺžku pracovného času

  - pojem pracovná zmena a práca na zmeny

  - systém 2-2-2, 2-2-3

  - ranná, odpoludňajšia a nočná zmena (posúdenie)

  - posúdenie, kedy ide o nepretržitú prevádzku, kedy ide o pretržitú prevádzku

  - režim prevádzky a režim zamestnanca

  - povinnosť zamestnávateľa skrátiť zamestnancovi pracovný čas

  - dvojzmenná prevádzka vs. odložený nástup pracovnej zmeny do práce

  - pravidelné a striedavé zaraďovanie zamestnancov do rôznych pracovných zmien

  - striedanie sa zamestnancov na pracovisku- plánovanie pracovných zmien


  Rozvrhovanie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné a konto pracovného času

  - posúdenie, kedy ide o rovnomerné a kedy o nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času

  - dlhý a krátky týždeň

  - konto pracovného času:

  • spôsob dojednania
  • opakovanie konta, prenos hodín medzi kontami
  • spôsob evidencie +/- hodín pri konte, rolujúce konto
  • konto a dovolenka
  • vrátenie poskytnutej mzdy pri neodpracovaní konta

  Pružný pracovný čas

  - vymedzenie úsekov základného a voliteľného pracovného času

  - povinnosť zabezpečiť, aby pracovná zmena nebola viac ako 12 hodín

  - pružný pracovný čas pri pracovnej ceste (praktické problémy spojené s § 89 ZP)

  - pružný pracovný čas pri prekážke v práci (§ 143 ZP)


  Prestávka v práci

  - prestávka v práci vs. rozdelenie pracovnej zmeny

  - povinnosť zamestnanca riadiť sa príkazmi zamestnávateľa počas prestávky v práci


  Nepretržitý denný odpočinok

  - základný a skrátený odpočinok

  - skrátenie odpočinku prácou nadčas a pracovnou pohotovosťou


  Nepretržitý odpočinok v týždni

  - dni pracovného pokoja a sviatky a nariadenie alebo dohodnutie práce v tieto dni

  - skrátenie odpočinku z dôvodu práce nadčas a pracovnej pohotovosti

  - zákaz maloobchodného predaja – čo je maloobchodný predaj, čo sú práce súvisiace s ním

  - začiatok dňa pracovného pokoja pri nočnej zmene


 • II. deň


  Pracovná pohotovosť

  -posúdenie: či je na pracovisku, mimo neho

  -posúdenie: či ide o pracovný čas, nadčas, dobu odpočinku

  - rozsah a jej dojednanie


  Práca nadčas

  - výnimočnosť práce nadčas, prechodná a naliehavá zvýšená potreba práce

  - dojednanie práce nadčas (možnosť dohody na celom rozsahu, súhlas s výkonom práce nadčas v pracovnej zmluve)

  - práca nadčas: mzdové zvýhodnenie, pracovné voľno alebo zohľadnenie v mzde

  - rozsah práce nadčas

  - nadčas a skrátenie odpočinku a otázka náhradného odpočinku


  Nočná práca

  - nočná práca vs. nočná zmena

  - kto je zamestnanec pracujúci v noci: pravidelná práca, príležitostná práca v noci, nadčas v noci a plnenie povinností zamestnávateľom


  Niektoré aspekty pracovného času pri domáckej práce

  - rozsah, organizácia a evidencia pracovného času pri domáckej práci, výnimky z ustanovení


  Evidencia pracovného času a evidencia dochádzky

  - niektoré aspekty § 99 ZP – miesto evidencie, forma evidencie, čas vedenia evidencie


  Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pracovný čas

  - rozsah pracovného času, rozsah práce,

  - dojednanie trvania dohôd vo väzbe na potrebu práce

  - evidencia práce, evidencia pracovného času


  Novela Zákonníka práce 2018 a pracovný čas

  - zmeny v § 95 a 96 ZPHARMONOGRAM:

I.deň
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

II.deň

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 13.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.


Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eúr na celý deň.


Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.
ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 25.-26.10.2018, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 8.-9.11.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)