Transferové oceňovanie: závislé osoby podľa nových pravidiel

Pravidlá transferového oceňovania sa v slovenskej právnej úprave dynamicky vyvíjajú a v poslednom období je možné zaznamenať viacero dôležitých zmien. Tieto zmeny sa týkajú okrem iného pravidiel OECD ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Bez DPH S DPH
Bratislava - Zrušené 4.5.2018 65,00 € 78,00 €

Transferové oceňovanie: závislé osoby podľa nových pravidiel

Pravidlá transferového oceňovania sa v slovenskej právnej úprave dynamicky vyvíjajú a v poslednom období je možné zaznamenať viacero dôležitých zmien. Tieto zmeny sa týkajú okrem iného pravidiel OECD a rovnako aj vývoja na úrovni EÚ. S účinnosťou od januára 2018 sa navyše v slovenskom zákone o dani z príjmov zmenili doterajšie definície závislosti a transferové oceňovanie sa rozširuje o nové skupiny závislých osôb.

Prvou nosnou témou seminára je právny pohľad na všetky dostupné pramene pravidiel transferového oceňovania a vysvetlenie ich vzájomného vzťahu z právneho pohľadu. Vzhľadom na komplexnosť transferového oceňovania ma seminár za cieľ uľahčiť orientáciu v širokej spleti dokumentov venovaných tejto téme a vyjasniť vzťah medzi záväznými pravidlami a pravidlami vo forme odporúčaní. Tieto súvislosti sú potrebné predovšetkým s ohľadom na aktuálny vývoj na úrovni OECD, EÚ a vnútroštátneho zákonodarstva.


Druhou nosnou témou seminára sú aktuálne zmeny v osobnom rozsahu transferového oceňovania. Od januára 2018 došlo k podstatnému sprísneniu pravidiel v tom zmysle, že transferovému oceňovaniu podliehajú aj tie vzťahy podnikateľských subjektov, ktorých sa transferové oceňovania do konca roka 2017 netýkalo. Seminár sa zameriava na výklad nových pojmov a vysvetľuje ich praktické dopady. Súčasťou výkladu sú aj kazuistiky rôznych kombinácií vzťahov medzi podnikateľskými subjektami a vyhodnotenie splnenia definícií závislosti. • Pramene práva transferového oceňovania a ich vzájomný vzťah (ako sa zmeny na úrovni OECD, EÚ a slovenského zákona o dani z príjmov týkajú tuzemských a zahraničných závislých osôb),
 • Záväzné pravidlá vs. odporúčania
 • Nový pojem „subjekt“ a jeho vzťah k definíciám závislosti,
 • Formy závislosti a ich vzájomný vzťah,
 • Blízke osoby,
 • Ekonomické prepojenie,
 • Personálne prepojenie,
 • Iné prepojenie,
 • Závislosť vo forme konsolidovaného celku,
 • Ďalšie čiastkové zmeny v novelizovanom zákone o dani z príjmov,
 • Diskusia a otázky účastníkov.

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok 78 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

V Bratislave, hotely Saffron je na celý deň cena za parkovné 3 € s DPH.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania: 20.4.2018, Žilina - Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)
Miesto konania: 4.5.2018, Bratislava - Zrušené - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)