Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (2020)

Podľa právneho stavu k 12. 2. 2020 (Úplné znenia zákonov 12/2020).

Cena s DPH
21,38 €
Cena bez DPH
17,82 €
Rok vydania
2020
Počet strán
328
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (2020)

Podľa právneho stavu k 12. 2. 2020 (Úplné znenia zákonov 12/2020).

Úplné znenie zákona
č. 300/2005 Z. z.
TRESTNÝ ZÁKON

Po zmene zákonom č. 420/2019 Z. z.:

  • Vypúšťa sa ustanovenie § 86 ods. 1 písm. b) z dôvodu, že toto ustanovenie sa vzťahovalo na v súčasnosti už neúčinný zákon o náhradnom výživnom č. 452/2004 Z. z. a možno ho považovať za nadbytočné.
  • Skracuje sa doba neplatenia výživného pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy zo súčasných troch mesiacov na dva mesiace.

Po zmene zákonom č. 474/2019 Z. z.:

  • Do Trestného zákona sa zavádza nový trestný čin – Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania (§ 372a).
  • Objektívna stránka tohto trestného činu spočíva v podpore, vo verejnej propagácii, schvaľovaní, v hrubom zľahčovaní alebo snahe ospravedlniť podľa odseku 1 sexuálny styk s dieťaťom, s príbuzným v priamom rade alebo so súrodencom, s mŕtvym, so zvieraťom, alebo inú sexuálnu patologickú praktiku; a podľa odseku 2 pedofíliu, nekrofíliu alebo zoofíliu. Páchateľom tohto trestného činu môže byť ktokoľvek, t. j. ide o všeobecný subjekt. Z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmysel páchateľa.

 

Úplné znenie zákona
č. 301/2005 Z. z.
TRESTNÝ PORIADOK

Po zmene zákonom č. 231/2019 Z. z.:

  • Na účely transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, sa v Trestnom zákone upravujú tie ustanovenia, ktoré zohľadnia ochranu rodinných príslušníkov pred opakovanou alebo druhotnou viktimizáciou, napríklad zamedzením osobného kontaktu nielen medzi páchateľom a obeťou, ale aj medzi páchateľom a rodinnými príslušníkmi obete.
  • V Trestnom poriadku sa zavádza nové ustanovenie § 463a, ktoré explicitne ustanovuje, že výkon detencie upravuje osobitný zákon (čl. I).

 

Úplné znenie zákona
č. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Po zmene zákonom č. 474/2019 Z. z.:

  • Do zákona v § 3 sa dopĺňa nový trestný čin – podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania (§ 372a Trestného zákona).