Účtovná závierka za rok 2016

Na školení s Martinom Tužinským získate podrobný návod, ako bez chýb, s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny a podľa možnosti aj rýchlo zostaviť účtovnú závierku za rok 2016. Chýbať nebude účtovné ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Účtovná závierka za rok 2016

Na školení s Martinom Tužinským získate podrobný návod, ako bez chýb, s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny a podľa možnosti aj rýchlo zostaviť účtovnú závierku za rok 2016. Chýbať nebude účtovné a daňové hľadisko na rôzne závierkové účtovné prípady, inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov, ako aj oprava chýb minulých období. V závere lektor zrekapituluje aj vybrané zmeny v účtovníctve, platné pre rok 2016.

Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín

 • Kritériá na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín
 • Zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • Preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami


Účtovná závierka termíny, predpisy

Závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)

 • Odpisy (odpisový plán a daňové odpisy)
 • Zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A/B), úprava ocenenia
 • Opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch
 • Rezervy v príkladoch
 • Nevyfakturované dodávky v príkladoch
 • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch
 • Kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene
 • Splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch
 • Podsúvahová evidencia

Inventarizácia majetku a záväzkov, zistenie inventarizačných rozdielov

Vybrané položky účtovnej závierky

 • Otvorenie účtov (syntetických a analytických)
 • Účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
 • Záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie
 • Kompenzácia zostatkov na analytických účtoch
 • Vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach

Oprava chýb minulých účtovných období

Register účtovných závierok

 • Termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok
 • Spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok

Rekapitulácia vybraných zmien v účtovníctve, platných pre rok 2016


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok je 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia. Miesto konania:
30.1.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
31.1.2017, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14 (mapa)
3.2.2017, Trnava - Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13 (mapa)
8.2.2017, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
15.2.2017, Košice – KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
16.2. 2017, Žilina - Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)
17.2. 2017, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706 (mapa)