• Úvod
  • >>
  • Úplné znenia zákonov
  • >>
  • Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Podľa právneho stavu k 4. 4. 2024 (Úplné znenia zákonov 12/2024).

Cena s DPH
33,18 €
Cena bez DPH
27,65 €
ISBN
858-41-1306-660-0
Rok vydania
2024
Počet strán
344
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Podľa právneho stavu k 4. 4. 2024 (Úplné znenia zákonov 12/2024).

Úplné znenie zákona
č. 98/2004 Z. z
O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA

Po zmene zákonom č. 43/2024 Z. z.:

  • Ústavný súd v roku 2021 rozhodol, že ustanovenia zákona týkajúce sa podmienky na vydanie povolenia na distribúciu pohonných látok, a to minimálneho objemu predaja 10 miliónov litrov a základného imania vo výške 500 000 eur, nie sú v súlade s Ústavou SR. Novelou zákona tieto ustanovenia zo zákona vypustili.
  • Okrem tejto zmeny je cieľom novely zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov obchodujúcich s predmetmi spotrebnej dane, ako aj legislatívno-technické úpravy niektorých ustanovení zákonov o spotrebných daniach vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

 

Úplné znenie zákona
č. 106/2004 Z. z.
O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Po zmene zákonmi č. 530/2023 Z. z. a č. 43/2024 Z. z.:

  • Novelou dochádza napr. k zavedeniu pojmu prevádzkareň a k úprave ustanovení o vrátení dane.

 

Úplné znenie zákona
č. 530/2011 Z. z.
O SPOTREBNEJ DANI Z ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV

Po zmene zákonmi č. 530/2023 Z. z. a č. 43/2024 Z. z.:

  • Spresňuje sa, ktoré osoby sú povinné prepravovať alkoholický nápoj v pozastavení dane s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane.
  • Upravujú sa podmienky na zníženie zloženej zábezpeky na daň oprávnenému príjemcovi, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane.
  • Upresňujú sa možnosti prepravy alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely tak, aby schválený odosielateľ mohol zaslať schválenému príjemcovi alkoholický nápoj nielen do jeho sídla alebo prevádzky.