Zákon o sociálnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 28. 5. 2024 (Úplné znenia zákonov 13/2024).

Cena s DPH
38,88 €
Cena bez DPH
32,40 €
ISBN
858-41-1306-668-6
Rok vydania
2024
Počet strán
408
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 28. 5. 2024 (Úplné znenia zákonov 13/2024).

Úplné znenie zákona
č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Po zmene zákonom č. 87/2024 Z. z.:

  • Definujú sa podmienky nároku na 13. dôchodok a na jeho výplatu.
  • Suma 13. dôchodku, na rozdiel od ostatných dôchodkových dávok, nebude podliehať valorizácii. Sumy 13. dôchodku však nebudú stagnovať, keďže sa budú zvyšovať rastom priemernej sumy jednotlivých druhov dôchodkov.
 

Úplné znenie zákona
č. 43/2004 Z. z.
o starobnom dôchodkovom sporení

Po zmene zákonom č. 87/2024 Z. z.:

  • Podmienkou poberania dočasného dôchodku a programového výberu je, aby súčet doživotne poberaných dôchodkových dávok sporiteľa bol vyšší ako platná referenčná suma.
  • 13. dôchodok bude vyňatý z okruhu dôchodkových dávok vymedzených v § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 a do výpočtu referenčnej sumy nevstupuje.
  • Od 1. januára 2026 sa zavádzajú nové podmienky pre výplatnú fázu v starobnom dôchodkovom sporení.

Po zmene zákonom č. 108/2024 Z. z.:

  • Zrušením zákona č. 250/2007 Z. z. novelou zákona o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 sa vybavovanie sťažností týkajúcich sa služieb poskytovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou už upravuje novým paragrafom 54b.
 

Úplné znenie zákona
č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime 

Po zmene zákonom č. 87/2024 Z. z.:

  • V záujme zachovania súčasného právneho stavu, je potrebné ustanoviť, že 13. dôchodok sa nepovažuje za príjem na účely určenia súm životného minima.

* Nezabudnite, že od 1. 7. 2024 sa budu meniť sumy životného minima. Zatiaľ číslo opatrenia nie je schválené. Je ale v legislatívnom procese pod značkou LP/2024/235.