Zákon o cenných papieroch

Novinka

Podľa právneho stavu k 14. 6. 2024 (Úplné znenia zákonov 18/2024).

Cena s DPH
25,32 €
Cena bez DPH
21,10 €
ISBN
858-41-1306-674-7
Rok vydania
2024
Počet strán
232
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o cenných papieroch

Podľa právneho stavu k 14. 6. 2024 (Úplné znenia zákonov 18/2024).

Úplné znenie zákona
č. 566/2001 Z. z.
O CENNÝCH PAPIEROCH

Po zmene zákonom č. 107/2024 Z. z.:

  • Cieľom novely zákona je zníženie rizika v oblasti legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
  • Mení sa napr. podoba dlhopisov z listinnej podoby na zaknihovanú podobu s výnimkou napr. pre štátne dlhopisy a komunálne obligácie.
  • § 13 – Vydávanie cenných papierov – sa spresňuje z dôvodu právnej istoty pri vydávaní cenných papierov v záujme vylúčenia interpretačných problémov a výkladových nejasností.
  • Novela ustanovuje povinnosť pre obchodníka s cennými papiermi alebo pre pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi informovať Národnú banku Slovenska, ak boli zvolené tie isté osoby za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
  • Keďže boli v podmienkach Slovenskej republiky uplatnené práva výkupu podľa § 118i zákona v jeho doterajšom znení, dopĺňa sa prechodné ustanovenie, ktoré upravuje zánik existujúceho záložného práva. Uplynutím dňa 30. novembra 2024 dôjde k zániku záložného práva. Centrálny depozitár vykoná registráciu zániku týchto záložných práv v registri záložných práv aj bez príkazu. Súčasne naďalej platí, že zánikom záložných práv nie je dotknutý nárok záložného veriteľa alebo zostávajúceho akcionára na protiplnenie.