• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, minerálneho oleja, alkoholických nápojov, elektriny, uhlia a zemného plynu

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, minerálneho oleja, alkoholických nápojov, elektriny, uhlia a zemného plynu

Podľa právneho stavu k 26. 11. 2021 (Úplné znenia zákonov 33/2021).

Cena s DPH
29,05 €
Cena bez DPH
24,21 €
EAN kód
8584113064729
Rok vydania
2021
Počet strán
360
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, minerálneho oleja, alkoholických nápojov, elektriny, uhlia a zemného plynu

Podľa právneho stavu k 26. 11. 2021 (Úplné znenia zákonov 33/2021).

Úplné znenie zákona
č. 106/2004 Z. z.
O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Po zmene zákonom č. 408/2021 Z. z.:

 • Z dôvodu prepojenia registra finančnej správy a verejných registrov sa upúšťa od povinnosti oznamovať zmenu viacerých dosiaľ vyžadovaných údajov s výnimkou oznamovacej povinnosti pri zmene adresy umiestnenia prevádzkarne a údajov o nových členoch riadiacich alebo kontrolných orgánov právnickej osoby a zodpovedného zástupcu právnickej alebo fyzickej osoby, keďže tieto údaje nemá správca dane možnosť získať iným spôsobom.
 • Zároveň sa zosúlaďuje postup colného úradu po oznámení zmeny povinných údajov oznámených oprávneným príjemcom, rovnako ako je to ustanovené pri prevádzkovateľovi daňového skladu.

Úplné znenie zákona
č. 98/2004 Z. z
O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA

Po zmene zákonom č. 408/2021 Z. z.:

 • Spresňuje sa, aké údaje je povinný užívateľský podnik oznamovať colnému úradu, ak dôjde k ich zmene, a tiež sa spresňuje lehota, v akej má tieto údaje oznámiť.
 • Eliminuje sa množstvo údajov, ktoré je povinný oprávnený príjemca oznamovať colnému úradu, ak dôjde k ich zmene.
 • Špecifikujú sa i údaje, ktoré je povinný oznamovať colnému úradu držiteľ povolenia na obchodovanie, povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj. Predmetné osoby nebudú musieť oznamovať tie údaje, ktoré colný úrad vie zistiť sám z dostupných databáz.

Úplné znenie zákona
č. 530/2011 Z. z.
O SPOTREBNEJ DANI Z ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV 

Po zmene zákonom č. 408/2021 Z. z.:

 • Z dôvodu znižovania administratívnej záťaže sa zmierňujú viaceré oznamovacie povinnosti i subjektom tejto spotrebnej dane.

Úplné znenie zákona
č. 609/2007 Z. z
O SPOTREBNEJ DANI Z ELEKTRINY, UHLIA A ZEMNÉHO PLYNU 

Po zmene zákonom č. 408/2021 Z. z.:

 • Aj v tomto zákone dochádza k legislatívno-technickým úpravám súvisiacim s novelizovaným daňovým poriadkom.