• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o sociálnom poistení, zdravotnom poistení, náhradnom výživnom, príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí

Zákon o sociálnom poistení, zdravotnom poistení, náhradnom výživnom, príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí

Podľa právneho stavu k 1. 2. 2022 (Úplné znenia zákonov 8/2022).

Cena s DPH
37,81 €
Cena bez DPH
31,51 €
EAN kód
8584113064903
Rok vydania
2022
Počet strán
392
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o sociálnom poistení, zdravotnom poistení, náhradnom výživnom, príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí

Podľa právneho stavu k 1. 2. 2022 (Úplné znenia zákonov 8/2022).

Úplné znenie zákona
č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Po zmene zákonmi č. 215/2021 Z. z., č. 397/2021 Z. z., č. 431/2021 Z. z., č. 454/2021 Z. z. a č. 480/2021:

 • Ruší sa výnimka z definície zamestnanca pre fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorá pred vznikom tohto právneho vzťahu bola dlhodobo nezamestnaným občanom alebo ktorá ku dňu vzniku tohto právneho vzťahu mala trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese a z dôvodu jeho vzniku bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Je uložená povinnosť platiť poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca v určenom právnom vzťahu vykonávajúceho zárobkovú činnosť s právom na pravidelný mesačný príjem. Novelou č. 480/2021 Z. z. sa posúva pôvodne schválená účinnosť zákona o podpore v čase skrátenej práce až od 1. 3. 2022.
 • Informácie o počte ľudí zamestnaných u príslušného prevádzkovateľa cestnej dopravy k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka budú importované do vnútroštátneho registra raz ročne na základe súboru dodaného Sociálnou poisťovňou SR.
 • Pre efektívnu kontrolu sa umožňuje Sociálnej poisťovni poskytovať elektronicky bez súhlasu dotknutej osoby priamo bankám a pobočkám zahraničných bánk informácie o klientoch potrebné k overeniu kritérií k oprávnenému poskytnutiu štátnej alebo minimálnej pomoci.

Úplné znenie zákona
č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení

Po zmene zákonmi č. 215/2021 Z. z. , č. 310/2021 Z. z., č. 480/2021 Z. z. a č. 540/2021 Z. z.:

 • Vypúšťa sa kategória zamestnancov dlhodobo nezamestnaných zo zoznamu poistencov štátu.
 • Zákonom sa vypúšťa povinnosť poistenca predkladať zdravotnej poisťovni kópiu rodného listu, sobášneho listu.
 • Vypúšťa sa povinnosť poistenca preukazovať poisťovni ťažké zdravotné postihnutie preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Tá sa bude preukazovať rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo rozhodnutím útvaru sociálneho zabezpečenia, alebo rozhodnutím príslušného úradu.
 • Odstraňuje sa problém zdravotnej poisťovne pri predpisovaní dlžných súm po zomretom platiteľovi poistného. Po skončení dedičského konania zdravotná poisťovňa voči dedičom alebo právnym nástupcom uplatní dlžné poistné vydaním výkazu nedoplatkov a dedič sa stáva dlžníkom na poistnom.
 • Zdravotná poisťovňa môže z vlastného podnetu zrušiť výkaz nedoplatkov napr. v prípade, kedy platiteľ poistného podá dodatočné daňové priznanie, ktoré zmení pôvodný výsledok ročného zúčtovania poistného.

Úplné znenie zákona
č. 201/2008 Z. z.
O NÁHRADNOM VÝŽIVNOM

Po zmene zákonom č. 310/2021 Z. z. a č. 489/2021 Z. z.:

 • Nahrádza sa povinnosť predkladať právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú dohodu, na základe ktorých povinná osoba je povinná platiť výživné oprávnenej osobe, len uvedením európskeho identifikátora judikatúry (ECLI) v žiadosti, na základe ktorého si úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predmetné rozhodnutie dohľadá prostredníctvom informačných systémov.
 • Hlavným cieľom zákona č. 489/2021 Z. z. je zrušenie maximálnej výšky poskytovaného náhradného výživného, tiež zacielenie poskytovania náhradného výživného na čo najširšiu skupinu nezaopatrených detí tak, aby neprepadali
  cez systém.

Úplné znenie zákona
č. 383/2013 Z. z.
O PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA A PRÍSPEVKU NA VIAC SÚČASNE NARODENÝCH DETÍ

Po zmene zákonom č. 310/2021 Z. z.:

 • Novelou nastáva úprava v spojitosti s vypustením uplatňovania nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a poskytovaním tohto príspevku ako proaktívneho príspevku; mení sa definícia bydliska, aby bolo možné všetky kritériá overiť v informačných systémoch.
 • Pri poskytovaní príspevku sa vypúšťa podmienka dožitia dieťaťa 28 dní.
 • Upravuje sa termín výplaty príspevku.
 • Predlžuje sa lehota zániku nároku na príspevok pri narodení dieťaťa zo šiestich mesiacov na dvanásť mesiacov.