Zákon o cenných papieroch (2020)

Podľa právneho stavu k 4. 12. 2020 (Úplné znenia zákonov 33/2020).

Cena s DPH
17,33 €
Cena bez DPH
14,44 €
Rok vydania
2020
Počet strán
240
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o cenných papieroch (2020)

Podľa právneho stavu k 4. 12. 2020 (Úplné znenia zákonov 33/2020).

Úplné znenie zákona
č. 566/2001 Z. z.
O CENNÝCH PAPIEROCH


Po zmene zákonom č. 312/2020 Z. z.:

  • Cieľom právnej úpravy je zamedzenie situácií, kedy sa zmarí zaistenie zaknihovaného cenného papiera tým, že emitent zmení jeho podobu. Súčasná právna úprava túto otázku nerieši a javí sa ako účelné predísť vzniku situácií, ktoré by viedli k obchádzaniu rozhodnutí najmä orgánov činných v trestnom konaní. Listinné cenné papiere nahrádzajúce zaistené zaknihované cenné papiere emitent odovzdá Úradu pre správu zaisteného majetku.

Po zmene zákonom č. 340/2020 Z. z.:

  • O udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb môže požiadať už aj existujúca akciová spoločnosť, nielen zakladatelia obchodníka s cennými papiermi.
  • Zavádza sa systém na posudzovanie a monitorovanie rizík vyplývajúcich z možných zmien kreditných rozpätí, ktoré ovplyvňujú ekonomickú hodnotu vlastného imania a čisté príjmy z úrokov z jeho činností zaznamenaných v neobchodnej knihe.
  • Zmena (zefektívnenie) oznamovacej povinnosti Národnej banky Slovenska smerom k jednému európskemu orgánu (Európsky výbor pre systémové riziká).
  • Cieľom je zabezpečiť legislatívne prostredie pre možnosť synchronizácie a aktualizácie údajov vedených v evidencii centrálneho depozitára s referenčným Registrom právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.
  • Tak ako v prípade registrov práv, aj v prípade registra akcionárov sa okrem rodného čísla nebude zverejňovať ani dátum narodenia.
  • Národnej banke Slovenska sa udeľuje právomoc uložiť obchodníkovi s cennými papiermi osobitnú požiadavku na vlastné zdroje.
  • Rozširuje sa možnosť Národnej banke Slovenska odobrať povolenie na poskytovanie investičných služieb obchodníkovi s cennými papiermi aj z dôvodu porušenia zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.