Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení (2019)

podľa právneho stavu k 25. 6. 2019 (Úplné znenia zákonov 27/2019).

Cena s DPH
6,14 €
Cena bez DPH
5,12 €
Rok vydania
2019
Počet strán
104
Formát
A5
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení (2019)

podľa právneho stavu k 25. 6. 2019 (Úplné znenia zákonov 27/2019).

Úplné znenie zákona
č. 650/2004 Z. z.
O DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ


Po zmene zákonom č. 317/2018 Z. z.:

  • Z dôvodu zavedenia ročného zúčtovania v sociálnom poistení sa ustanovuje, že príspevky, ktoré je zamestnávateľ povinný platiť za zamestnancov vykonávajúcich tzv. rizikové práce, sa aj naďalej určujú z vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného na dôchodkové sporenie, ktoré sa však zavedením ročného zúčtovania bude platiť preddavkami a následne zúčtovávať prostredníctvom ročného zúčtovania. Vzhľadom na to, že systém doplnkového dôchodkového sporenia nie je previazaný na systém sociálneho poistenia a doplnkové dôchodkové spoločnosti nebudú mať informácie o prípadnej zmene vymeriavacieho základu zamestnanca na základe vykonaného ročného zúčtovania, výsledok ročného zúčtovania nebude mať vplyv na povinnosť zamestnávateľa platiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Uvedenou úpravou sa zabezpečí zachovanie súčasného stavu pri povinnosti zamestnávateľa platiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnancov vykonávajúcich tzv. rizikové práce.


Po zmene zákonom č. 35/2019 Z. z.:

  • Na základe zmeny terminológie v zákone o finančnej správe dochádza s cieľom súladnosti k náhrade slova „colník“ výrazom „ozbrojený príslušník finančnej správy“.

Po zmene zákonom č. 156/2019 Z. z.:

  • Zavedením § 32c dochádza k transpozícii čl. 3g a 3h smernice 2007/36/ES vo vzťahu k doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam, ktorú sú podľa čl. 2 písm. e) považované za inštitucionálnych investorov na účely smernice.
  • Ustanovuje sa povinnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dodržiavať zásady zapájania podľa § 78 zákona o cenných papieroch vo vzťahu k akciám v majetku v dôchodkovom fonde, ak ide o akcie prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu, a stanoveným spôsobom o týchto zásadách informovať.
  • Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať o hlavných prvkoch svojej stratégie investovania do kapitálových cenných papierov pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
  • V súlade s čl. 3h ods. 2 smernice 2007/36/ES v platnom znení sa upravujú povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti v prípade, ak v jej mene investuje správca aktív.