Zákon o DZP, DPH, správe daní, používaní ERP a Zákon z motorových vozidiel

podľa právneho stavu k 5. 12. 2019. (Úplné znenia zákonov 43/2019).

Cena s DPH
27,49 €
Cena bez DPH
22,91 €
Rok vydania
2019
Počet strán
496
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o DZP, DPH, správe daní, používaní ERP a Zákon z motorových vozidiel

podľa právneho stavu k 5. 12. 2019. (Úplné znenia zákonov 43/2019).

Úplné znenie zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Po zmene zákonom č. 221/2019, zákonom č. 228/2019 Z. z., zákonom č. 233/2019 Z. z., zákonom č. 301/2019 Z. z., zákonom č. 315/2019 Z. z., zákonom č. 316/2019 Z. z., zákonom č. 319/2019 Z. z.,
zákonom č. 390/2019 Z. z., zákonom č. 393/2019 Z. z., zákonom č. xxx/2019 Z. z.**:

 • Pokračuje sa v snahe o odbúranie administratívnej záťaže. Navrhované úpravy zákona sú zamerané najmä na:

– zavedenie automatickej registrácie správcom dane,
– zjednodušenie podmienok na zahrňovanie do základu dane pri výdavkoch, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení,
– zavedenie definície mikrodaňovníka a s ňou súvisiace zmeny v zdaňovaní tejto skupiny daňovníkov,
– úprava podmienok odpočtu daňovej straty,
– zvýšenie hranice pre povinnosť platenia preddavkov, zjednodušenie spôsobu platenia preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v prípade neexistencie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,
– zvýšenie sumy oslobodeného nepeňažného plnenia zamestnanca z dôvodu zabezpečenia ubytovania,
– zavedenie samostatnej odpisovej skupiny pre elektromobily.

 • Navrhuje sa zníženie sadzby dane PO z 21 % na 15 % a to aj v prípade osobitného základu dane pri
  presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti do zahraničia
 • V nadväznosti na novú úpravu Obchodného zákonníka sa upravuje § 14 ods. 2.


Úplné znenie zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Po zmene zákonom č. 317/2019 Z. z., zákonom č. 318/2019 Z. z., zákonom č. 368/2019 Z. z.:

 • Zavádza sa nový číselný kód Spoločného číselného sadzobníka v prílohe č. 7 a tiež ďalšie zmeny v tejto
  prílohe.
 • Dopĺňajú sa nové paragrafy: v § 8a je zavedená definícia režimu call-off stock a podmienky uplatnenia
  tohto režimu, paragraf 13a má za cieľ ustanoviť jednoznačné pravidlo pri tzv. reťazových transakciách
  v rámci EÚ, ustanovenia § 48ca, § 48d, § 48e pre oslobodenie od dane v colnom, osobitnom, daňovom
  sklade.
 • Navrhuje sa zaviesť mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb, ktoré boli vykonané na investičnom
  majetku platiteľa dane, pri nadobudnutí ktorého platiteľ dane neuplatnil odpočítanie dane.
 • Zavádza sa povinnosť vykonať opravu základu dane, ak po vzniku daňovej povinnosti vznikne rozdiel
  medzi kalkulovanou a skutočnou prirážkou cestovnej kancelárie.

Úplné znenie zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok)

Po zmene zákonom č. 221/2019 Z. z., zákonom č. 369/2019 Z. z., zákonom č. 390/2019 Z. z.:

 • Pretože existujú obce, ktoré majú len starostu, bez ďalších zamestnancov, je na účely správy daní potrebné upraviť jeho postavenie, aby mohol vykonávať miestne zisťovanie, daňovú kontrolu, vyrubovacie konanie.
 • Tlačivo daňového priznania má byť schválené a určené MF SR a uverejnené na jeho webovom sídle, tak ako je to pri registračnom tlačive.
 • Zavádza sa nový druh daňovej exekúcie: daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu. Uvedený inštitút má najmä preventívny charakter.

 

Úplné znenie zákona
č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel

Po zmene zákonom č. 364/2019 Z. z.:

 • Upravuje sa pojem „použitie vozidla na podnikanie“. Už nie je viazaný na „skutočné“ použitie vozidla, ale aj na zaradenie vozidla do majetku, alebo uplatnenie si výdavkov naň ešte pred „skutočným použitím“.
 • Za účelom odstránenia duplicity zdanenia jedného predmetu dane u jedného daňovníka pri zániku a súčasne vzniku daňovej povinnosti počas jedného kalendárneho mesiaca sa dopĺňa pravidlo tohto zdanenia.
 • Uplatnenie rovnakej lehoty na podanie daňového priznania za daňovníka, ktorý zomrel počas alebo po uplynutí ročného zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania, osobou, ktorá koná za zomrelého daňovníka.


Úplné znenie zákona
č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Po zmene zákonom č. 369/2019 Z. z.:

 • Povinnosť archivovať pokladničné doklady vyhotovené pri zaevidovaní údajov z paragónov pri prerušení prevádzky „NEPLATNÝ DOKLAD“ a denné uzávierky sa vzťahuje len na tie, ktoré boli vyhotovené z elektronickej registračnej pokladnice.
 • Navrhuje sa, aby ukončenie používania ERP mohol vykonať aj samotný podnikateľ alebo ním poverená iná osoba.
 • Colný úrad Bratislava sa nahrádza Finančným riaditeľstvom SR, lebo činnosti súvisiace s vykonávaním technickej expertízy prechádzajú do kompetencie FR SR.