Zákon o dani z príjmov, Zákon o správe daní (daňový poriadok) (2017)

podľa právneho stavu k 6. 12. 2017 (Úplne znenia zákonov 27/2017)

Cena s DPH
2,29 €
Cena bez DPH
1,91 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o dani z príjmov, Zákon o správe daní (daňový poriadok) (2017)

podľa právneho stavu k 6. 12. 2017 (Úplne znenia zákonov 27/2017)
Úplné znenie zákona
č. 595/2003 Z. z.
O DANI Z PRÍJMOV

Po zmene zákonom č. 264/2017 Z. z.:

 • do základných pojmov sa dopĺňa definícia vkladu, za ktorý sa bude považovať peňažný aj nepeňažný vklad do základného imania, ako aj peňažný a nepeňažný príspevok do kapitálového fondu,
 • upravuje sa definícia splateného vkladu,
 • v nadväznosti na novú úpravu kapitálových fondov z príspevkov v § 217a Obchodného zákonníka sa upravuje aj daňový dosah kapitálového fondu na základ dane z príjmov.


Po zmene zákonom č. 279/2017 Z. z.:
 • zavádza sa nová suma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie z dane z príjmov pre mladých poberateľov hypotekárneho úveru (podobný princíp ako pri daňovom bonuse) – daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a),
 • novela rieši spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane, zamestnaneckú prémiu, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky,
 • nový systém podpory vo forme daňového bonusu na zaplatené úroky sa bude vzťahovať len na nové zmluvy, t. j. na zmluvy uzatvorené po 31. 12. 2017.Úplné znenie zákona
č. 563/2009 Z. z.
O SPRÁVE DANÍ (DAŇOVÝ PORIADOK)

Po zmene zákonom č. 267/2017 Z. z.:

 • reformuje sa inštitút daňového tajomstva,
 • zavádza sa nový inštitút pre daňové subjekty – index daňovej spoľahlivosti,
 • zavádza sa vyhotovovanie súhrnného protokolu na účely správy daní,
 • rozširuje sa doručovanie podaní elektronickými prostriedkami,
 • obmedzuje sa nazeranie do spisov u správcu dane,
 • upravuje sa súčinnosť iných osôb pri správe daní,
 • spresňuje sa zverejňovanie údajov o daňovom subjekte, rozširuje sa oblasť zverejňovania zoznamov daňových subjektov,
 • znižuje sa výška úhrady pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov,
 • spresňuje sa postup pri vrátení daňového preplatku po uplynutí lehoty na zánik práva vyrubiť daň,
 • predlžuje sa zákonná 15-dňová lehota na podanie odvolania na 30 dní.Predpokladaný termín vydania: 51.kalendárny týždeň