Zákon o miestnych daniach (2020)

Podľa právneho stavu k 22. 1. 2020. (Úplné znenia zákonov 4/2020).

Cena s DPH
9,18 €
Cena bez DPH
7,65 €
Rok vydania
2020
Počet strán
128
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o miestnych daniach (2020)

Podľa právneho stavu k 22. 1. 2020. (Úplné znenia zákonov 4/2020).

Úplné znenie zákona
č. 582/2004 Z. z.
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 


Po zmene zákonom č. 369/2019 Z. z.:

  • Po oneskorenom podaní čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti k miestnym daniam správca dane vydá nové rozhodnutie, v ktorom už prihliadne na okolnosti uvedené v oneskorene podanom čiastkovom priznaní, a týmto rozhodnutím sa zruší pôvodne vydané rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia.

Po zmene zákonom č. 460/2019 Z. z.:

  • Za nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zo záhrad a parkov, ktoré vznikajú právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom, ako aj za nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť, sú zodpovedné tieto osoby. Táto skutočnosť sa zohľadní pri vyrubení miestneho poplatku.
  • Existujúce ustanovenie zákona sa dopĺňa novou vetou o aplikovaný výklad znenia zákona, aby poplatníkom z titulu vzťahu k viacerým nehnuteľnostiam v obci bol iba raz.
  • Zákonný zástupca alebo opatrovník je plne zodpovedný za nedoplatky na poplatku a v prípade vzniku dlhov a ich vymáhania je dlžníkom zákonný zástupca alebo opatrovník a voči nemu je aj vedené exekučné konanie.
  • Pri súbehu úľav na poplatku sa uplatní len jedna úľava výhodnejšia pre poplatníka.
  • Obce si môžu určiť ďalšie kritéria pre poplatníkov tak, aby ich motivovali zvýšiť mieru separácie komunálneho odpadu.