Zákonník práce - Zákon o minimálnej mzde

podľa právneho stavu k 9. 4. 2018 (Úplne znenia zákonov 14/2018)

Cena s DPH
6,02 €
Cena bez DPH
5,02 €
Rok vydania
2018
Počet strán
112
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákonník práce - Zákon o minimálnej mzde

podľa právneho stavu k 9. 4. 2018 (Úplne znenia zákonov 14/2018)
Zákon
č. 311/2001 Z. z.
ZÁKONNÍK PRÁCE


Po zmene zákonom č. 63/2018 Z. z.:
 • Zvyšuje sa minimálna výška mzdového zvýhodnenia poskytovaného za nočnú prácu, za prácu
  vo sviatok.

 • Zavádza sa nové osobitné mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu; precizuje sa
  vymedzenie soboty a nedele na pracoviskách s nočnými zmenami, akými sú nepretržité alebo
  trojzmenné prevádzky, na ktorých začiatok a koniec výkonu práce určitej pracovnej zmeny nepripadá
  na ten istý kalendárny deň.

 • Upravujú sa pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom vo všeobecnosti a v rámci tzv. vyslania
  zamestnancov a v rámci vnútropodnikového presunu.

 • Upravuje sa obsah tzv. potvrdenia o zamestnaní, ktoré zamestnávateľ vydáva zamestnancovi pri
  skončení pracovného pomeru; povinnosť zamestnávateľa vydať zamestnancovi, ktorý pracoval
  na základe dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej
  činnosti, pri skončení dohody potvrdenie o vykonávaní zrážok.

 • Umožňuje sa režim pracovnej pohotovosti mimo pracoviska uplatniť aj na čas, kedy zamestnanec
  nepracuje z dôvodu, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň (a zamestnancovi patrí mzda
  alebo náhrada mzdy); nároky zamestnanca počas sviatku nariadením alebo dojednaním pohotovosti
  nezanikajú (t. j. má nárok na mzdu alebo náhradu mzdy za sviatok popri náhrade za pracovnú pohotovosť).

 • Zavádza sa povinnosť uviesť základnú zložku mzdy vo zverejnenej ponuke zamestnania.

 • Umožňuje sa zavádzať alebo meniť už zavedené normy spotreby práce len na základe objektívneho
  posúdenia požadovaného množstva práve a pracovného tempa zamestnanca. Zakazuje sa používanie
  noriem spotreby práce v prípade, ak by mohla snaha o ich prekračovanie ohrozovať bezpečnosť alebo
  zdravie zamestnancov.

 • Upravuje sa limit na zisťovanie priemerného zárobku zamestnanca na 21 odpracovaných dní alebo
  168 odpracovaných hodín.

 • Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  vzťahuje niektoré ustanovenia Zákonníka práce, upravujúce nároky zamestnancov za prácu v sobotu,
  v nedeľu, za nočnú prácu a za sťažený výkon práce, u ktorých je minimálna výška plnenia odvodená
  zo sumy hodinovej minimálnej mzdy.


Predpokladaný termín vydania: 17.kalendárny týždeň