Zákon o obecnom zriadení

podľa právneho stavu k 9. 4. 2018 (Úplne znenia zákonov 17/2018)

Cena s DPH
1,94 €
Cena bez DPH
1,62 €
Rok vydania
2018
Počet strán
40
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o obecnom zriadení

podľa právneho stavu k 9. 4. 2018 (Úplne znenia zákonov 17/2018)
Úplné znenie zákona
č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení


Po zmene zákonom č. 70/2018 Z. z.:
Novelou zákona sa menia:
 • právny režim pričlenenia obce k inej (susediacej) obci, ak v dvoch po sebe nasledujúcich voľbách do
  orgánov samosprávy obcí nemá obec zvolené svoje ústavné orgány, teda starostu obce ani obecné
  zastupiteľstvo, v dôsledku čoho nemôže plniť zákonom ustanovené úlohy,
 • postup pri poskytovaní jednorazového finančného príspevku zo štátneho rozpočtu susediacej obci
  na podporu plynulého výkonu jej samosprávy po vykonanom pričlenení obce, ktorá nemá orgány
  obce,
 • vymedzenie dosiaľ v právnom poriadku chýbajúcich pojmových znakov definície verejného
  priestranstva, keďže na tento právny inštitút nadväzujú viaceré úpravy v zákone o obecnom zriadení
  a v osobitných predpisoch,
 • precizovanie problematiky vzťahu obce a štátu, ak obec dlhodobo nevykonáva štátnu správu, ktorá jej bola zverená zákonom,
 • racionálne zníženie počtu poslancov obecných (mestských) zastupiteľstiev najmä v mestách a vo väčších obciach od najbližších všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí,
 • úprava poskytovania odmien poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj členom komisií obecného zastupiteľstva a členom výborov mestských častí, ktorí nie sú poslancami, a to ustanovením primeraného finančného limitu v príslušnom kalendárnom roku,
 • viaceré nové riešenia i spresnenia ustanovení zákona o obecnom zriadení so zreteľom na ďalšie
  skvalitnenie a uľahčenie činnosti obcí a miest ako základu územnej samosprávy.


Predpokladaný termín vydania: 17.kalendárny týždeň