Zákon o odpadoch, Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

Akcia -15%

podľa právneho stavu k 28.11.2018 (Úplné znenia zákonov 40/2018).

Ušetríte
15% = 1,56 €
Cena s DPH
10,32 € 8,76 €
Cena bez DPH
8,60 € 7,30 €
Rok vydania
2018
Počet strán
196
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o odpadoch, Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

podľa právneho stavu k 28.11.2018 (Úplné znenia zákonov 40/2018).
Úplné znenie zákona
č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch

Po zmene zákonom č. 320/2018 Z. z.:
  • Zabezpečuje sa implementácia relevantných ustanovení nariadenia o recyklácii lodí. Zjednocuje sa postup orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vo veci riešenia zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu, upravuje sa povinnosť viazania finančných prostriedkov účelovej finančnej rezervy a zavádzajú sa ciele zberu pre triedený zber zložiek komunálnych odpadov – odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obciach a mestách SR. Zavedením cieľov zberu sa má dosiahnuť zlepšenie triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov a zníženie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov.
  • Zavádza sa zrušenie povinnosti mať schválený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. Zavádza sa zrušenie zmluvnej povinnosti medzi výrobcom obalov, ktorý si plní povinnosti individuálne, a príslušným koordinačným centrom, ako aj zrušenie povinnosti vyžiadať si od orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v prípade jednoduchých a drobných stavieb.


Úplné znenie zákona
č. 329/2018 Z. z.
o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Predmetom zákona je vymedzenie poplatkovej povinnosti, stanovenie výpočtu poplatkov za uloženie odpadu na skládku odpadov a na odkalisko. Hlavná zmena novej právnej úpravy je zameraná predovšetkým na ustanovenie Environmentálneho fondu ako subjektu, ktorému prevádzkovatelia skládok odpadov a prevádzkovatelia odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko.
  • Účelom zákona je znevýhodnenie skládkovania odpadov, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva, vytvorenie motivačného faktora pre triedený zber komunálnych odpadov a zvýšenie recyklácie komunálnych odpadov.