• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o ochrane osobných údajov, Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (2018)

Zákon o ochrane osobných údajov, Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (2018)

Akcia -15%

podľa právneho stavu k 7. 2. 2018 (Úplne znenia zákonov 10/2018)

Ušetríte
15% = 1,23 €
Cena s DPH
8,19 € 6,96 €
Cena bez DPH
6,82 € 5,80 €
Rok vydania
2018
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o ochrane osobných údajov, Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (2018)

podľa právneho stavu k 7. 2. 2018 (Úplne znenia zákonov 10/2018)
Úplné znenie zákona
č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov
Nový zákon:

 • Účelom nového zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je dosiahnuť
  súlad vnútroštátneho právneho poriadku pre oblasť ochrany osobných údajov s Nariadením Európskeho
  parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.Nariadenie sa začne uplatňovať od 25. mája 2018.
 • Zákonom sa zároveň transponuje Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/680
  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na
  účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely
  výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia
  Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) do právneho poriadku SR.
 • Cieľom novej právnej úpravy je zabezpečiť jednotnú právnu reguláciu ochrany osobných údajov
  v právnom poriadku SR a zaistiť tak výkon práv dotknutých osôb a kontrolu nad spracúvaním ich
  osobných údajov.


Nová právna úprava:
 • Stanovuje pravidlá spracúvania osobných údajov pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, na
  ktoré sa nevzťahujú pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pravidlá týkajúce
  sa voľného pohybu osobných údajov podľa nariadenia.
 • Stanovuje pravidlá spracúvania osobných údajov pre prevádzkovateľov, ktorými sú príslušné orgány
  pri spracúvaní osobných údajov, na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania
  alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií na základe transpozície smernice.
 • Dopĺňa osobitné pravidlá spracúvania osobných údajov stanovené nariadením.
 • Venuje sa úradu, jeho pôsobnosti, právomociam a jeho personálnemu aparátu. Tiež sa venuje kódexom
  správania, certifikátom, procesu akreditácie, monitorujúcemu a certifikačnému subjektu.
 • Upravuje spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
 • Zachováva zásady spracúvania osobných údajov doteraz uplatňované v zákone č. 122/2013 Z. z.
 • Stanovuje, že súhlas dotknutej osoby musí byť jasne oddeliteľný od iných podmienok a dojednaní
  a tiež, že súhlas dotknutej osoby je možné kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu. Zároveň sa stanovuje
  veková hranica pre zákonné spracúvanie osobných údajov detí v súvislosti s ponukou služieb
  informačnej spoločnosti.
 • Posilňuje práva dotknutých osôb. Vyžaduje sa informačná povinnosť smerom k dotknutej osobe v širšom
  rozsahu, ktorá umožňuje jednoduchší výkon práv dotknutých osôb. Dotknutým osobám sa explicitne garantujú
  práva doteraz vyplývajúce iba z judikatúry alebo aplikačnej praxe dozorných orgánov.
 • Zrušuje administratívne povinnosti prevádzkovateľov spojené so spracúvaním osobných údajov,
  plnené ex ante, pred začatím spracúvania, a to oznamovaciu povinnosť, povinnosť osobitnej registrácie
  a evidenčnú povinnosť. Nahrádzajú sa novými inštitútmi, ktoré zdôrazňujú materiálne, nie formálne
  zabezpečenie súladu spracúvania osobných údajov s právnymi predpismi a spočívajú v prijatí,
  resp. realizácii opatrení na zaistenie bezpečnosti osobných údajov primeraných rizikám, ktoré sú
  s konkrétnymi spracovateľskými operáciami spojené.

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

(Text s významom pre EHP)Predpokladaný termín vydania: 8.kalendárny týždeň