Zákon o ovzduší (2016)

podľa právneho stavu k 31. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 12/2016)

Cena s DPH
3,67 €
Cena bez DPH
3,06 €
Rok vydania
2016
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o ovzduší (2016)

podľa právneho stavu k 31. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 12/2016)
Úplné znenie zákona
č. 137/2010 Z. z.
O OVZDUŠÍ


Po zmene zákonom č. 350/2015 Z. z.:
 • predmet úpravy zákona sa dopĺňa o upresnenie zamerania cieľov pre kvalitu ovzdušia;
 • dopĺňa sa definícia nízkoemisnej zóny a vidieckeho pozaďového miesta;
 • upresňujú sa kritériá merania kvality ovzdušia na vidieckych pozaďových miestach;
 • dopĺňa sa požiadavka zachovávať najlepšiu kvalitu okolitého ovzdušia prostredníctvom primeraných
  opatrení a vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí;
 • okrem spoločného akčného plánu pre susediace zóny v členských štátoch Európskej únie vypracuje
  okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s príslušným orgánom dotknutého susedného členského
  štátu Európskej únie v prípade dohody aj program s dlhodobými opatreniami;
 • verejnosti sa sprístupňujú informácie o prekročení informačného prahu alebo výstražného prahu
  v aglomeráciách alebo zónach v blízkosti štátnych hraníc;
 • nákladovo efektívne opatrenia na účely dosiahnutia dlhodobých cieľov sú súčasťou programov alebo
  integrovaných programov v oblastiach, v ktorých sú úrovne ozónu vyššie ako dlhodobé ciele;
 • obce do územného plánovania zahŕňajú aj opatrenia prijaté v rámci programov pre zlepšenie kvality
  ovzdušia;
 • obce môžu všeobecne záväzným nariadením vymedziť na svojom území alebo jeho časti nízkoemisné
  zóny.