Zákon o ovzduší, Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Akcia -14%

podľa právneho stavu k 29. 7. 2018 (Úplné znenia zákonov 27/2018).

Ušetríte
14% = 0,94 €
Cena s DPH
6,46 € 5,52 €
Cena bez DPH
5,38 € 4,60 €
Rok vydania
2018
Počet strán
100
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o ovzduší, Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

podľa právneho stavu k 29. 7. 2018 (Úplné znenia zákonov 27/2018).
Úplné znenie zákona
č. 137/2010 Z. z.
O OVZDUŠÍ

Po zmene zákonom č. 194/2018 Z. z.:
 • Upravuje sa predmet úpravy zákona o ovzduší v súlade so smernicou (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES.
 • Zosúlaďuje pojem „emisia“, zavádza pojem „častica PM2,5“ a iné pojmy v súlade so smernicou 2016 (EÚ) 2016/2284.
 • Definujú sa národné emisné záväzky, ktoré platia pre znečisťujúce látky SO2, NOX, NMVOC, NH3 a častice PM2,5; ustanovuje sa orientačná úroveň emisií pre tieto látky na rok 2025 a pravidlá ako sa stanoví.
 • Rieši možnú flexibilitu v plnení redukčných záväzkov a pravidlá jej uplatnenia.
 • Ustanovujú sa požiadavky na národný program znižovania emisií, na národné emisné inventúry, na monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia.
 • Dopĺňajú sa kompetencie ministerstva.
 • Upravujú sa oprávnenia osôb vykonávajúce hlavný štátny dozor a odborný štátny dozor a štátny dozor.
 • Do zákona sa vkladajú nové prílohy:
 1. Príloha č. 1b: Národné záväzky znižovania emisií a základné zásady započítavania emisií do národných záväzkov znižovania emisií
 2. Príloha č. 1c: Obsah národných programov znižovania emisií
 3. Príloha č. 1d: Voliteľné ukazovatele na monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia


Úplné znenie zákona
č. 401/1998 Z. z.
O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

Po zmene zákonom č. 194/2018 Z. z.:
 • Zavádza, aby údaje oznámené prevádzkovateľom zdroja v oznámení do NEIS bolo možné využiť aj v konaní o poplatkoch. Odbúra sa tým administratívna záťaž pre prevádzkovateľa.