• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o vysokých školách

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o vysokých školách

podľa právneho stavu k 10. 6. 2019 (Úplné znenia zákonov 22/2019).

Cena s DPH
11,35 €
Cena bez DPH
9,46 €
Rok vydania
2019
Počet strán
192
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o vysokých školách

podľa právneho stavu k 10. 6. 2019 (Úplné znenia zákonov 22/2019).

Zákon
č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch od 1. 9. 2019

 • Zákon zavádza pre pedagogických zamestnancov aj odborných zamestnancov jednotný pojem pracovná činnosť a ďalej špecifikuje samostatne jednotlivé činnosti pedagogických zamestnancov a činnosti odborných zamestnancov. Definuje predpoklady na výkon pracovnej činnosti, ktoré musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu pracovnej činnosti. Zavádza povinnosť ovládať jazyk národnostnej menšiny ako predpoklad na vyučovanie predmetu v jazyku národnostnej.
 • Zákon zavádza nový postup pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov a zamestnávateľovi ukladá povinnosť oznámiť nespĺňanie kvalifikačných predpokladov pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi písomne. Zároveň upravuje ďalší postup a práva pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v prípade, ak nesúhlasí s výsledkom posúdenia splnenia kvalifikačných predpokladov.
 • Kategórie pedagogických zamestnancov sa v zákone sprehľadňujú do dvoch skupín, a to pedagogických zamestnancov zodpovedných za uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu a pedagogických zamestnancov podieľajúcich sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu. Do druhej skupiny patrí aj kategória školského špeciálneho pedagóga, ktorý bol v minulosti kategóriou odborných zamestnancov. Samostatnou kategóriou pedagogických zamestnancov je učiteľ profesijného rozvoja, ktorá sa člení na nové podkategórie lektor vzdelávania, metodik profesijného rozvoja a mentor atestačného konania. Zavádza sa nová kategória odborných zamestnancov – kariérový poradca, čo súvisí s úlohami centier pedagogicko-psychologického poradenstva v oblasti koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Úplné znenie zákona
č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Po zmene zákonom č. 138/2019 Z. z.

 • Úprava ustanovenia § 3 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. umožňuje odvolanie riaditeľa, ktorý neabsolvovaním rozširujúcich modulov funkčného vzdelávania nerozvíja svoje profesijné kompetencie v oblasti riadenia. Dôvodom vypustenia ustanovenia § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. je zosúladenie rozsahu rozhodovania riaditeľa školy s novým systémom poskytovania adaptačného vzdelávania.


Úplné znenie zákona
č. 131/2002 Z. z.
O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

Po zmene zákonom č. 138/2019 Z. z.:

 • Úprava umožňuje ďalšie poskytovanie vzdelávania a organizovanie atestácií pedagogických zamestnancov
  a odborných zamestnancov v hlavnej činnosti vysokých škôl a zároveň rozšíri možnosti
  napĺňania vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vysokými
  školami. Opatrením sa docieli kontinuita s poskytovaním kontinuálneho vzdelávania vysokými školami
  v rámci ich hlavnej činnosti pred účinnosťou návrhu zákona.

Po zmene zákonom č. 155/2019 Z. z.:

 • Zákonom sa vytvára legislatívny rámec pre užšiu spoluprácu dvoch alebo viacerých verejných vysokých škôl, ktoré budú môcť založiť zakladateľskou zmluvou záujmové združenie právnických osôb, ktoré môže používať v názve „konzorcium vysokých škôl“.