• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti

podľa právneho stavu k 29. 3. 2019 (Úplné znenia zákonov 20/2019).

Cena s DPH
3,55 €
Cena bez DPH
2,96 €
Rok vydania
2019
Počet strán
48
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti

podľa právneho stavu k 29. 3. 2019 (Úplné znenia zákonov 20/2019).

Úplné znenie zákona
č. 417/2013 Z. z.
O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI 

Po zmene zákonom č. 42/2019 Z. z.:

 • Zvyšujú sa sumy pomoci v hmotnej núdzi (dávky, aktivačného príspevku, ochranného príspevku a príspevku na nezaopatrené dieťa).
 • Súčasne sa v záujme podpory a motivácie nájdenia a zotrvania v pracovnom pomere rozdeľuje aktivačný príspevok na dve úrovne. Jeho poskytovanie vo vyššej sume bude osobám, ktoré majú príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy.
 • Za účelom zvýšenia participácie žiaka SŠ alebo študenta VŠ na riešení nepriaznivej sociálnej situácie svojej rodiny sa zvyšuje hranica, do ktorej sa nebude ich príjem na účely posudzovania hmotnej núdze považovať za príjem, a to z 1,2- násobku sumy životného minima na 3-násobok. Cieľom je podporiť ich participáciu na riešení nepriaznivej sociálnej situácie svojej rodiny.
 • Ochranný princíp zákona sa posilní aj rozšírením okruhu osôb, u ktorých sa neskúma možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou o tehotné ženy od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a o poberateľov predčasného starobného dôchodku a úpravu výšky resp. možnosti poskytovania ochranného príspevku tomuto okruhu osôb.
 • Za člena domácnosti sa nepovažuje aj osoba, ktorá sa zúčastňuje zahraničného študijného programu alebo zahraničného študijného pobytu zabezpečovaného prostredníctvomštipendia alebo grantu, ak dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a podľa podmienok zahraničného študijného programu alebo zahraničného študijného pobytu má zabezpečené základné životné podmienky.
 • Nezaopatrené deti, deti do 25 rokov a deti nad 25 rokov veku, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia sa posudzujú ako členovia domácnosti spolu so svojimi rodičmi, bez ohľadu na skutočnosť, či žijú v domácnosti spolu s rodičmi a aby sa domácnosť, ktorej členom je fyzická osoba, ktorá podniká, okrem fyzickej osoby, ktorej podnikanie trvá menej ako jeden rok alebo ktorej podnikanie nemožno podľa osobitných predpisov prerušiť nepovažovala za domácnosť v hmotnej núdzi.

 
Úplné znenie zákona
č. 453/2003 Z. z.
O ORGÁNOCH ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI SOCIÁLNYCH VECÍ, RODINY A SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI 

Po zmene zákonom č. 42/2019 Z. z.:

 • Údaje o poskytovaní dávok a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi vrátane osobných údajov sú spracúvané v informačných systémoch, ktorých správcom je MPSVR SR, upravuje sa s rovnakým cieľomaj právomoc tohto ministerstva poskytovať relevantné údaje, avšak v tzv. kompetenčnom zákone, ktorým je zákon č. 453/2003 Z. z.. Z hľadiska legislatívnej efektivity