Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy (2019)

podľa právneho stavu k 8. 3. 2019 (Úplné znenia zákonov 13/2019).

Cena s DPH
2,95 €
Cena bez DPH
2,46 €
Rok vydania
2019
Počet strán
40
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy (2019)

podľa právneho stavu k 8. 3. 2019 (Úplné znenia zákonov 13/2019).

Úplné znenie zákona
č. 523/2004 Z. z.
O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH VEREJNEJ SPRÁVY 


Po zmene zákonom č. 177/2018 Z. z.:

  • Zákon oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom.


Po zmene zákonom č. 372/2018 Z. z.:

  • Právna úprava upravuje spoluprácu správcov jednotlivých kapitol s ministerstvom financií pri revízii
    výdavkov a aj pri hodnotení plnenia opatrení navrhnutých v revízii výdavkov.
  • Zmeny majú za cieľ zakotviť hodnotenie väčšiny výdavkov verejnej správy počas mandátu vlády. Vláda počas svojho mandátu určí vybrané oblasti, v ktorých sa vykoná revízia výdavkov, pričom je viazaná minimálnou hodnotou hodnotených verejných výdavkov. Revízia výdavkov sa po vypracovaní zverejní na webovom sídle ministerstva financií a predloží sa spoločne s návrhom rozpočtu verejnej správy.
  • Vybraným subjektom verejnej správy sa ukladá povinnosť hodnotiť štúdiou uskutočniteľnosti plánované
    investície a koncesie a štúdie následne zverejniť na svojom webovom sídle. Z právnej úpravy sú vyňaté samosprávne územné celky z dôvodu ich autonómneho rozpočtovania a rozhodovania.
  • Upravuje sa definícia príspevkovej organizácie. V nadväznosti na úpravu definície príspevkovej organizácie sa vypúšťa povinnosť zriaďovateľa zrušiť príspevkovú organizáciu, ktorá nespĺňa kritérium 50 %.
  • Hodnotenia plnenia opatrení navrhnutých v revízii výdavkov nadväzujú na revízie výdavkov, preto môžu byť predložené s návrhom rozpočtu verejnej správy až v roku nasledujúcom po roku, v ktorom boli súčasťou rozpočtu verejnej správy aj revízie výdavkov.