Zákon o službách zamestnanosti (2019)

podľa právneho stavu k 7. 3. 2019. (Úplné znenia zákonov 8/2019).

Cena s DPH
7,09 €
Cena bez DPH
5,91 €
Rok vydania
2019
Počet strán
120
Formát
A5
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o službách zamestnanosti (2019)

podľa právneho stavu k 7. 3. 2019. (Úplné znenia zákonov 8/2019).

Úplné znenie zákona
č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti

Po zmene zákonom č. 317/2018 Z. z.:

 • V súvislosti so zavedením ročného zúčtovania v sociálnom poistení, rovnako ako vo vzťahu k výsledku
  ročného zúčtovania vo verejnom zdravotnom poistení, sa nebude prihliadať na výsledok ročného
  zúčtovania vo vzťahu k príspevkom poskytovaným podľa zákona o službách zamestnanosti.

Po zmene zákonom č. 376/2018 Z. z.:

 • V súlade so Stratégiou pracovnej mobility cudzincov sa mení periodicita tvorby a následného zverejňovania
  zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú.
 • Rozširuje sa účel lekárskej posudkovej činnosti aj o posudzovanie schopnosti uchádzača o zamestnanie
  plniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona z dôvodu predchádzania zneužívania práceneschopnosti
  s cieľom zotrvania v evidencii UoZ bez plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona.
 • V súlade so stratégiou a s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu práce v súvislosti s nedostatkom pracovnej
  sily sa rozširuje možnosť prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín na slovenský trh práce aj formou dočasného pridelenia cez agentúry dočasného zamestnávania (ADZ), ktoré vykonávajú svoju
  činnosť najmenej tri roky. Táto výnimka sa navrhuje upraviť len pre prípady dočasného pridelenia na výkon zamestnania uvedeného v zozname zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily a v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %.
 • S cieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov o udelenie prechodného pobytu alebo na účel udelenia
  povolenia na zamestnanie (získavanie overeného dokladu o vzdelaní je vo viacerých prípadoch zdĺhavé) sa zavádza, aby rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu alebo úradne overený doklad o požadovanom vzdelaní žiadateľ predkladal len v prípade, ak ide o regulované povolanie.
 • V súvislosti so zavedením možnosti dočasného prideľovania štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom ADZ sa ustanovuje, že ADZ bude povinná na požiadanie úradu predložiť kópiu dohody
  o dočasnom pridelení zamestnancov, uzatvorenou medzi ňou a užívateľským zamestnávateľom, ako aj kópiu dohody o dočasnom pridelení medzi ňou a štátnym príslušníkom tretej krajiny. Nepredloženie
  týchto dokumentu bude dôvodom pre neudelenie súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia
  VPM.