Zákon o službách zamestnanosti (2017)

podľa právneho stavu k 26. 4. 2017 (Úplne znenia zákonov 9/2017)

Cena s DPH
1,64 €
Cena bez DPH
1,37 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o službách zamestnanosti (2017)

podľa právneho stavu k 26. 4. 2017 (Úplne znenia zákonov 9/2017)
Úplné znenie zákona
č. 5/2004 Z. z.
O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI

Po zmene zákonom č. 81/2017 Z. z.:

  • Pracovnoprávny vzťah na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru sa obmedzuje na dĺžku 40 dní v kalendárnom roku a mesačná odmena nesmie presiahnuť výšku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
  • UoZ je povinný úradu do 8 kalendárnych dní predložiť kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.
  • Ustanovujú sa nové dôvody pre nezaradenie občana do evidencie UoZ v prípade, ak sa zamestnanie sprostredkované úradom skončilo do jedného mesiaca, a to opakovane.


Po zmene zákonom č. 82/2017 Z. z.:
  • Skracuje sa lehota na nahlásenie voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, z 30 na 15 pracovných dní.
  • Definuje sa pojem sezónne zamestnanie na účely zákona o službách zamestnanosti. Sezónne zamestnanie je definované ako činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je viazané na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce.
  • Predlžuje sa obdobie, na ktoré sa môže vydať modrá karta, a to z troch na štyri roky.
  • Rozširujú sa skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín, u ktorých sa na výkon zamestnania nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
    a povolenie na zamestnanie.
Predpokladaný termín vydania: 20.kalendárny týždeň